Store forskjeller i barnehagene

ÅPNING: Bildet er fra åpninga av nye Bangsund barnehage i 2011.

ÅPNING: Bildet er fra åpninga av nye Bangsund barnehage i 2011.

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Barnas utdanning starter i barnehagen. I barnehagen læres grunnleggende ferdig- heter som språk, motorikk og sosial og kognitiv utvikling. Gjennom lek, opplevelser og erfaringer utvikles kunnskap, ferdigheter og mestringsevne. Barnehagelærerne kan veilede barn som strever sosialt inn i lek og oppdager om barn har forsinket utvikling. De kan sette i gang tiltak som kan hjelpe barnet videre. Barne- hagepedagogikken inkluderer syv fagområder innenfor bl.a . naturfag, estetiske fag, språk og samfunnsfag, noe som danner grunnlag for den videre læringen i skolen.

En forutsetning for at pedagogene i barnehagen kan gjøre jobben sin er at det er tilstrekkelig bemanning og nok barnehagelærere. Vi har i dag en lovfestet pedagogtetthet på maksimalt 7-9 barn under 3 år pr lærer og 16-18 barn over tre år, men ingen lovfestet norm når det gjelder den totale bemanningen. Dette fører til store forskjeller i Barnehage-Norge når det gjelder bemanning, men også når det gjelder pedagogtetthet. I Nord-Trøndelag er det hele 63 barnehager som ikke oppfyller det lovfestede kravet til pedagogisk bemanning.

De siste årene har andelen barn under tre år i barnehagen økt drastisk. Små barn krever flere voksne og enda tettere oppfølging for å føle seg trygge og utvikle seg maksimalt. De siste årene har også oppholds- tiden for barna har økt – 92 % av barna tilbringer mellom 7 og 8 timer i barnehagen hver dag. Bemanningen i barnehagene har ikke økt i takt med denne utviklingen, snarere tvert i mot. Mange barnehager har kuttet i grunnbemanningen og enda flere har måttet kutte i vikarbruken. Det betyr at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, møtevirksomhet, kurs osv. Trøndelag Forskning og Utviklings rapport fra 2014 viser at hver femte offentlige barnehage har full bemanning bare 2-3 timer om dagen. 60 % har full bemanning 4-5 timer om dagen – altså bare halve dagen.

Det er store forskjeller på hvor mange barn pedagogene i nord-trønderske barnehager har ansvaret for. I de kommuner hvor pedagogtettheten er høyest har pedagogene ansvar for 6 barn, mens i de dårligste barnehagene har hver pedagog hele 14 barn de skal følge opp. (Kostratall for 2014, justert for ulik pedagognorm for barn under og over 3 år.) Hvert enkelt barn skal følges opp i lek, aktiviteter og omsorgssituasjoner. Pedagogen observerer, støtter og setter ord på det hvert enkelt barn opplever. Opplevelsene bearbeides gjennom samtale, tegning og maling, og studier av bildene. Pedagogen opp- fatter det barna interesserer seg for og er med på å utforske og videreutvikle interessen. De er nært på og støtter barn som har liten tro på egne ferdigheter. Slik lærer barn. Slik jobber en barnehagelærer.

Barnas utdanning starter i barnehagen og derfor bør politikerne bli mer opptatt av kvaliteten på barnehagene i kommunen sin. Men kvalitet kommer ikke av seg selv – vi må ha flere barnehagelærere.

Mer å lese på Namdalsavisa: