NORD-STATLAND

Rådmannen avviser vegklage

DÅRLIG LØSNING: Innbyggerne mener at den foreslåtte løsninga med gang- og sykkelveg langs berget effektivt sperrer for tungtransport til sjøområdet ved Statland Mek &  Marine, og samtidig utgjør en sikkerhetsrisiko.
            (Foto: Bjørn Tore Ness)

DÅRLIG LØSNING: Innbyggerne mener at den foreslåtte løsninga med gang- og sykkelveg langs berget effektivt sperrer for tungtransport til sjøområdet ved Statland Mek & Marine, og samtidig utgjør en sikkerhetsrisiko.Foto: Bjørn Tore Ness

Rådmannen i Namdalseid anbefaler kommunestyret å avvise en klage fra «Gruppa for fullverdig veg» som har påklaget reguleringsplanen for strandsonen på Nord-Statland.

STATLAND: Planen ble vedtatt i kommunestyret i juni og innebærer at atkomsten mellom Sjøtrøa og Langvika gjennom det tidligere rasområdet, skal skje via en ny gang- og sykkelveg.

Interessegruppa mener at det må anlegges en fullverdig kjøreveg som ivaretar næringslivets interesser.

Rådmannen mener at klagen ikke ineholder nye momenter og at saken sendes Fylkesmannen til avgjørelse.

Mer å lese på Namdalsavisa: