Et av Høyres viktigste valgløfter er at 5.000 flere elever skal fullføre og bestå videregående skole hvert år. I 2030 skal 9 av 10 elever gå ut av videregående med et vitnemål eller fagbrev i hånden.

Flere fullfører og består videregående opplæring nå enn tidligere, men det er fremdeles for mange som ikke gjør det. De som ikke fullfører, står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

I gamle Nord-Trøndelag er det nå 77,2 % av elevene som fullfører videregående opplæring på normert tid, det vil si innen 5–6 år. Det betyr at vi ligger etter landsgjennomsnittet på 79,6 % fullføring. Fremdeles er det 1 av 5 unge som ikke fullfører videregående.

Det er viktig at vi sikrer ungdommene våre gode muligheter til å klare seg videre i utdanning og arbeid. Å fullføre videregående skole gir ungdom og voksne frihet til å velge sin vei videre i livet. Hvis flere fullfører videregående opplæring, betyr det at flere kan stille på samme startstrek, med like muligheter til å skape seg gode liv.

Trøndersk arbeidsliv trenger det også. Vi vet at 6 av 10 bedrifter mangler den fagkompetansen de trenger. Med flere gjennom kan flere bidra i arbeidslivet, som igjen betyr at vi kan sikre grunnlaget for velferden fremover.

Den største forskjellen er mellom de som er i jobb og de som står utenfor. Derfor er en god skole den viktigste sosialpolitikken vår. Derfor må vi få flere elever til å fullføre videregående opplæring.

Høyres mål er at 5.000 flere elever i Norge skal fullføre videregående hvert år innen 2025, og innen 2030 skal 9 av 10 gå ut med et vitnemål eller fagbrev i hånden.

Høyre vil at vi fortsatt skal ha en kunnskapsskole som setter grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i fokus – og at innsatsen settes inn tidlig nok. Vi må også fortsette å stille krav til elevene. Fraværsgrensa har bidratt til å redusere fraværet i videregående med 27%. Det gir økt læring og mindre frafall. Derfor har fraværsgrensa kommet for å bli.

I tillegg må vi fortsette å stille krav til både nåværende og kommende lærere og fortsette det store Lærerløftet.

Vi er i gang med en reform av videregående, vi skal reformere ungdomsskolen og gjøre den mer praktisk for flere, forsterke fraværsoppfølgingen og styrke laget rundt eleven. Ikke minst satser vi nå stort på å tette kunnskapshullene etter pandemien, slik at alle elever får tatt igjen tapt læring og finner tilbake motivasjon og mestring i skolen på vei ut av krisen.

I tillegg skal vi fortsette det store lærerløftet, og videreutdanne minst 22.600 flere lærere slik at alle som underviser i norsk, matematikk og engelsk i 2025 har fordypning i fagene de underviser i.

En kunnskapsskole som bidrar til at alle elever føler mestring og læringsglede er det aller viktigste for Høyre. Derfor har vi alltid hatt fokus på innholdet i skolen, på tidlig innsats og på at alle skal sikres grunnleggende ferdigheter. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Vi skal fortsette å jobbe for at ingen unge faller fra, men får fullført skoleløpet.