Et flerkulturelt samfunn gir stort og verdifullt mangfold. Det er en god kvalitet og styrke for samfunnet som helhet. God sameksistens mellom ulike kulturer og ulike religioner krever god dialog og gjensidig respekt

I Trøndelagsplanen 2019-2030 står det under kapitlet «I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag»: Åpenhet og bevissthet om tro og livssyn skal bidra til et inkluderende samfunn.

Tro og religiøs praksis er en naturlig del av samfunnet. Mennesket er meningssøkende, og nærmere 85 prosent av befolkningen er medlem av et tros- og livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunn er viktige fellesskapsarenaer, de bidrar til å løse sosiale utfordringer og er viktige kulturbærere.

Åpenhet, forståelse for og dialog om tro og livssyn er et viktig bidrag til et inkluderende samfunn.

Å trekke tro og livssyn bort fra det offentlige rom i frykt for motsetninger, vil heller skape mer rom for mistenkeliggjøring og fordommer. Å møte ulike religioner og livssyn med nøytralitet kan høres fornuftig ut, men er i virkeligheten nært umulig. Andre kulturer har gjerne stor bevissthet om religionens plass i samfunnet. Da kan det være vanskeligere å forstå forsøk på nøytralitet enn å møte en kulturarv preget av en annen religion enn deres egen. Kunnskap om vår egne kristne kulturarv og den påvirkningen det har hatt på våre verdier, er viktig for å kunne møte andre kulturer med respekt og åpenhet.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, kultur, integrering og for samfunnsutvikling generelt. Gjennom dette har man mange muligheter for å bidra til at Trøndelagsplanen sitt mål om at åpenhet og bevissthet om tro og livssyn skal bidra til et inkluderende samfunn.

KrF stiller spørsmål til fylkesordføreren om temaet på kommende fylkesting og vil jobbe for at Trøndelag skal nå sitt mål om at åpenhet og bevissthet om tro og livssyn skal bidra til et inkluderende og raust samfunn.