Gå til sidens hovedinnhold

Å speile sine innbyggere?

Kongespeilet (Konungs skuggsjå) er et av middelalderens største verk, trolig skrevet - av alle steder - på Nærøya i Nærøysund kommune på midten av 1200-tallet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verket omhandler flere forhold, ikke minst at politikk handler om moral, etikk og habilitet. I dag har vi et representativt demokrati i Norge. De folkevalgte skal representere folket på en nøytral og uavhengig måte. Erik Bye formulerte det så treffende: «Politikere skal være folkets tjenere, ikke folkets herrer – i demokratiene.»

Underskriftsliste. Naturvernforbundet og Motvind Nærøysund har gjennomført en digital underskriftsaksjon mot vindkraftutbygging på Ytre Vikna. Målgruppen har vært personer (over 18 år) som bor eller har tilknytning til kommunen. Til nå har ca. 2000 personer skrevet under - et tydelig signal til kommunens politikere!

Motvind Nærøysund og Naturvernforbundet overrakte sist uke underskriftslistene til ordfører Amund Hellesø. I møtet presiserte Hellesø at det var viktig for han som ordfører å speile innbyggernes ønsker.

Les også

– Politikerne skal speile folket, sa ordføreren – og tok imot 2.000 protestunderskrifter mot mer vindkraft

Innbyggerundersøkelse. Nå utarbeides Kommuneplanens samfunnsdel i Nærøysund for planperioden fram til 2033. Det stilles i dag store krav til medvirkning og offentlighet i arbeidet med denne type planer. Medvirkning fra allmennheten, interessenter, overordnede organ og berørte parter er både lovpålagt og en viktig del i utviklingen av lokalsamfunnet.

I Nærøysund er dette blant annet ivaretatt gjennom en innbyggerundersøkelse hvor ca. 3000 har svart.

Framtidig vindkraftutbygging. Kommuneadministrasjonen har etter vår mening sammenfattet resultatene på en grundig måte og innarbeidet disse i sitt utkast til kommuneplanens samfunnsdel som ble lagt fram på kommunestyremøtet 11. februar. Av innbyggerundersøkelsen framgår det at mange ikke ønsker at nye områder skal legges ut for videre vindkraftutbygging i kommunen. Det at dette framgår av kommentarfeltene understreker etter vår mening hvor viktig det er for innbyggerne å få synspunktet fram. Kommunedirektøren har i sitt planforslag tatt konsekvensen av disse innspillene og innarbeidet et eget punkt under arealstrategien som følger: «Nye områder for vindkraftutbygging skal ikke tillates».

Kommunestyrets behandling. Med bakgrunn i dette var det overraskende å følge kommunestyrets behandling av saken 11. februar. Tre av partiene foreslo å fjerne punktet som refererte til vindkraft i kommunedirektørens framlegg til kommuneplanens samfunnsdel.

Tidligere vedtak. Motvind Nærøysund mener dette også står i sterk kontrast til

  • Høringsuttalelsene fra henholdsvis Vikna og Nærøy kommune til Nasjonal ramme for landbasert vindkraft (sept. 2019) hvor kommunestyrene var negativt innstilt til ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag.
  • Det faktum at NVE i Nasjonal plan ekskluderte Ytre Vikna for framtidig vindkraftutbygging da verdiene her ute er for store.

På denne bakgrunn stiller Motvind Nærøysund følgende spørsmål:

  1. Var innbyggerundersøkelsen bare et «spill for galleriet»?
  2. I hvilken grad er de politiske partiene i Nærøysund kommune villig til å «speile» eller lytte til folket?
  3. Forutsigbarhet og prosesser er viktig i politikk - mener da kommunestyret det er sammenfall mellom tidligere vedtak om vindkraft og føringene i oversendelsesforslaget?

Motvind Nærøysund imøteser den videre behandlingen av saken og høringsrunden med stor interesse.

«Når mennesker med makt slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut»

Astrid Lindgren

Kommentarer til denne saken