Det er bred enighet blant partiene om å bekjempe utenforskap og å utjevne forskjeller, men det er ikke enighet om hvordan det bør gjøres. En av uenighetene handler om familienes betydning.

Flere partier ser ut til å mene at familiene skaper ulikhet. Løsningen blir da å sørge for at barna har mindre tid med foreldrene. Disse partiene argumenterer med at barns utvikling hindres når de ikke er i barnehagen, når skoledagene blir for korte og når de ikke benytter SFO.

KrF tar utgangspunkt i at vi alle er født inn i en familie, og at familiene er sentralt for vår identitet og utvikling. Vi ønsker å styrke familiene slik at de best mulig kan ivareta sine oppgaver.

Derfor har vi styrket familieverntjenesten, samlivskurs og foreldreveiledning. Vi gir familiene bedre vilkår ved å øke barnetrygden. Vi har økt engangsstønaden fra 35 000 kroner til 90 000 kroner, vi har økt kontantstøtten til 7500 kroner og barnehagen har blitt billigere for lavinntektsfamilier.

Nobelprisvinner i økonomi James Heckman har sagt at den mest lønnsomme investeringen et land kan gjøre, er å investere i små barns utvikling. En trygg start på livet med omsorg og samspill med foreldre og barnehageansatte er avgjørende for utvikling og læring, og for livskvaliteten som voksen. God familiepolitikk forebygger utenforskap og ulikhet.

KrF vil ha gode barnehager og skoler med trygge kompetente voksne. Men i familiepolitikken går vi i en annen retning enn andre partier. Å styrke familiene er å legge grunnlag for god oppvekst.