Når jeg nå skal betrakte det valg jeg står ovenfor, og for første gang i valgkretsen Sør-Trøndelag, finner jeg grunn til å gjøre meg noen refleksjoner. Den rødgrønne opposisjonen som er enige om å skifte ut dagens regjering, er stort sett enige om en del endringer som vil påvirke det norske samfunnet i betydelig grad. Som vil gi betydelige konsekvenser for mange, og de muligheter ungdom har for å etablere seg med et familieliv, yrke og bosted slik de selv ønsker det.

I sitt alternative statsbudsjett for 2021 fremla Ap forslag om kutt i engangsstøtten til mødre uten permisjonsopptjening fra ca 90.000,- kr til ca 60.000,- kr, samtidig som de foreslo å fjerne kontantstøtten på ca 90.000,- kr for barn mellom 1 og 2 år som ikke benytter barnehageplass. Forslaget om å fjerne kontantstøtten støttes også av SV og Rødt. Samlet effekt av disse kuttene er at støtten til unge mødre som ikke er i jobb eller studier, blir redusert med 66 prosent fra ca 180.000,- kr til ca 60.000,- kr, som fra Ap er blitt begrunnet med at de vil stimulere disse mødrene til å komme ut i jobb.

Men situasjonen er ikke slik at alle bare kan velge å søke barnehageplass og jobb, mange er i en livssituasjon som gjør at det ikke står jobber og venter på dem. Spesielt gjelder det unge mødre som bor i spredtbygde områder, hvor det kan være en betydelig avstand til nærmeste barnehage, og det ikke står en jobb og venter på dem noen kvartaler unna. De kan i mange tilfeller mangle både yrkeskompetanse og førerkort, og for å komme i gang med utdannelse vil de i de fleste tilfeller måtte reise langt i fra både egne foreldre og barnets far. Noe de fleste vil vegre seg i fra å gjøre i de første månedene etter en fødsel.

Det rødgrønne bidraget til de yngste mødrene i Norge med svakest økonomi, blir derfor å presse dem inn i en fattigdomsfelle, hvor de blir avhengig av å bli forsørget av egne foreldre og/eller barnets far. Det er grunn til å stille spørsmål om Ap ønsker å redusere dagpengene ved arbeidsledighet med 66 prosent, med samme begrunnelse at de ønsker å stimulere de arbeidsledige å finne seg ny jobb? Vil SV og Rødt i så fall applaudere et slikt forslag, på samme vis som forslaget om å fjerne kontantstøtten?

Så er det grunn til å dvele med en annen effekt bortfall av kontantstøtten vil medføre. Sammen med dagens tredeling av foreldrepermisjonen, vil bortfall av kontantstøtten presse mødre til å gå ut i jobb ca 7 måneder etter fødsel. For kvinner med administrative jobber og kort vei mellom bolig, barnehage og arbeidsplass, kan dette helt sikkert kombineres på en svært hensiktsmessig måte. Men om vi setter oss inn i situasjonen til kvinner som vurderer en yrkeskarriere i maritim sektor, kan situasjonen lett bli en annen. Jobber man på oljeplattform, på Hurtigruta eller på en fisketråler, og er på turnusjobb i 2-3 uker og hjemme i tre uker, vil mødre i denne situasjonen få flere utfordringer.

De må avbryte ammingen når fedrekvoten starter, og de vil ikke kunne dra nytte av den fleksibilitet kontantstøtten gir til å kunne finansiere alternativt barnepass i arbeidsperiodene, samtidig som samværet med ettåringen kunne vært døgnkontinuerlig i friperiodene. For unge kvinner vil da ikke maritim sektor bli et attraktivt yrkesvalg, et yrke som krever et slikt fravær fra egne småbarn i denne sårbare perioden, vil ikke kunne tiltrekke seg kvinner.

Derfor står vi ovenfor noen viktige veivalg den 13. september, ønsker vi å gi unge mødre et økonomisk sikkerhetsnett som gir dem mulighet til å etablere et stabilt og likestilt familieliv, og la dem få mulighet til å sluttføre sin utdannelse når de og barnet er klare for å reise bort fra sine nærmeste i noen lengre perioder? Samtidig må vi vurdere om vi ønsker full likestilling i yrkeslivet, og kvinnelig yrkesdeltakelse i maritim sektor og andre yrker med turnusarbeid? Eller ønsker vi å begrense kvinnelig yrkesdeltakelse til serviceyrker og administrative stillinger?

Så er det noen ulike oppfatninger om disse spørsmålene mellom partiene, for egen del tapte jeg kampen om kontantstøtten i det partiet jeg har vært medlem av i 36 år. Det vi imidlertid kan legge til grunn er at KrF vil få gjennomslag for å videreføre kontantstøtten i dagens regjering, mens Sp med stor sannsynlighet vil tape den samme dragkampen i en ny rødgrønn regjering, når de nå har gitt garantier om å sikre et regjeringsskifte. Dette på tross av at en ny rødgrønn regjering med en slik familiepolitikk, vil sette mange unge mødre tilbake til den livssituasjonen unge mødre opplevde på 1950 tallet.

Om vi ønsker at en mor på 18-19 år skal kunne etablere seg med familieliv på steder som Sula i Frøya, Skjærvøya i Osen eller Borgan i Nærøysund, og kunne få seg en yrkeskarriere i oppdrettsnæringen eller i fraktfart langs kysten. Da bør vi bidra til at dagens regjering gjenvelges den 13. september, og det viktigste bidraget til det er å sikre at både Venstre og Kristelig Folkeparti får mer enn 4,0 prosent av stemmene, og deltar i fordelingen av utjevningsmandatene i stortingsvalget. Godt Valg!