NAMSOS: Utdanningsdirektoratet har mandag levert ei risikovurdering av eksamen våren 2022, der det anbefales å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderinga i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen.

Pandemien har nå berørt tre skoleår for elevene.

Også i dette skoleåret har smittespredninga og smitteverntiltakene vært betydelige.

I områder med høy smitte og strenge lokale tiltak har dette hatt store konsekvenser for elevenes skolehverdag, mens i andre områder har opplæringa vært tilnærmet normal.

Direktoratets anbefaling er gjort ut fra en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn; likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringa, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sier Nilssen.

Basert på ei grundig risikovurdering anbefaler Utdanningsdirektoratet:

  • å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring
  • å gjennomføre eksamen for privatister
  • å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget
  • at vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer
  • å videreføre regelverksendringene for standpunktvurdering og eksamen som gjaldt våren 2021, også våren 2022

Utdanningsdirektoratet understreker at dette ikke er ei beslutning, men ei anbefaling – som er basert på ei risikovurdering fra direktoratet.

Det er Kunnskapsdepartementet som tar beslutninga om våreksamen 2022.

Fakta

  • 9. desember 2021 ba Kunnskapsdepartementet om en risikovurdering av eksamensgjennomføringen våren 2022. Utdanningsdirektoratet ble i tillegg bedt om å vurdere om regelverket for standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys av korona-pandemien. Risikovurderingen skulle ta hensyn til ulike smittescenarioer og til at elevene har hatt stor variasjon i undervisningen og tilstedeværelse.
  • Utdanningsdirektoratet har involvert og fått verdifulle innspill til våre vurderinger fra statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner gjennom statsforvalterne og KS, Elevorganisasjonen, FUG, Norsk lektorlag, Sametinget, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet.