Saken om skolestruktur har medført rekordmange høringsuttalelser til kommunen – over 400 i tallet. Dette er bra!

Høringen blir både lagt merker til og vi som politikere får tilbakemeldinger fra de som bor her. Høyre hadde håper debatten skulle dreie seg om hvilken kvalitet vi ønsker i skolen. I stedet ser det ut til å bli en debatt om hvor skolekretsgrensene skal være og gjøre disse mer rigide enn aldri før.

I gamle Nærøy kommune har man over mange år høstet erfaringer med søknader om endret skolested. Mange av de sakene som ble behandlet gjaldt området Rokka, Krekling og Årfor men også andre steder i kommunen. Enkelte foreldre ønsket at barnet skulle gå på Kolvereid skole, mens andre foreldre søkte fra sentrum til periferien. Alle søknadene som ble begrunnet med barnets beste ble imidlertid innvilget og alle søknader som ble påklaget videre til Statsforvalteren ble gitt medhold. Fleksible løsninger som dette medførte at foreldre og barn kunne fortsette å bo i grendene og opprettholde bosetting i distriktet og betød en mer forutsigbar hverdag for de som var bosatt i området.

Dette er et sitat fra kommunedirektørens saksframlegg til kommunestyret i den kommende skolestruktursaken:

«Familiene som bor i Rokka, Krekling og Årfor har sendt inn en høringsuttalelse som mener at skolekretsgrensen må endres til å gjelde øst for Kreklingan, og de håper samtidig denne kretsgrensen blir satt i Årfor. Dette fordi de to familiene som har barn i denne bygda har, eller nylig fått innvilget at de skal ha barna sine på Kolvereid skole. I høringssvaret sier foreldrene at forslaget om endring gjør at de uten søknadsprosess og usikkerhet endelig kan senke skuldrene. Endringen begrunnes i at alle i bygda jobber i retning Kolvereid/Rørvik, og at en skolehverdag til barna blir kortere, og at de har venner i barnehagen på Kolvereid. Ungdomsrådet mener at det ikke er nødvendig med en justering av skolekretsgrensen, men foreslår heller en fleksibel skolekretsgrense, der folk selv får avgjøre hva som er best for dem og deres barn.»

Forundringen ble derfor stor når storgruppen med Ap,Frp i spissen på siste møte i Folk la fram endringsforslag på skolekretsgrenser for Kreklinggrenda. Forslaget går i praksis ut på at alle som bor i Kreklinggrenda i framtida nå skal gå på Foldereid skole. Dette med eneste begrunnelse om at det er viktig å opprettholde elevtallet på Foldereid skole.

Har ikke meningene til de som bor i Kreklingan lenger noen betydning for de respektive partiene?

For Ap, Frp og Sp har det nå plutselig ikke noe å si lenger hva folket i Rokka, Kreklingan og Årfor har gitt signaler på over lengre tid og nå sist i høringsuttalelsene til kommunen. Prinsipp- og symbolpolitikk går foran fornuft. Partienes forslag går også imot Kommunedirektørens innstilling som vil sette grensa ved Foldavegen 2890 (dvs Kreklinggrenda blir en del av Kolvereid skolekrets)

Dette blir for oss i Høyre en meget spesiell begrunnelse når de samme partiene i samme møte og i samme sak på endring av skolekretsgrense på Nubdal begrunner endring med at det er veldig viktig at folk i Nubdal blir hørt og at de kan få ha barna på Nærøysundet skole, slik at de kan fortsette å bo på Nubdal. Dette er tydeligvis ikke like viktig dersom du bor i Kreklingan.

Vi er helt enige i at det er viktig at folket blir hørt gjennom sine høringsuttalelser i saken om skolekretsgrenser og at dersom familier som bor på Nubdal ønsker at barna skal gå på Nærøysundet så må vi legge til rette for det og ha et regelverk som tillater dette, uansett skolekretsgrenser. Det er ingen hemmelighet at Høyre i utgangpunktet ønsker fritt skolevalg. I høringen i skolestruktursaken kommer det fram at dersom man innfører fritt skolevalg i Nærøysund i dag ville det uansett ikke ført til radikale endringer i hvor foreldrene ønsker sine barn på skole – her ligger nærskoleprinsippet til grunn for mange foreldres valg.

Ulogisk, inkonsekvent og unødvendig forslag av Ap, Frp og Sp

I forslag til vedtak ligger det også fra kommunedirektøren: «Skal kommunen endre praksis må det til en tydelig presisering, der en skjerper inn retningslinjene slik som i denne saken om fastsetting av skolestruktur i Nærøysund. Vedtaket i denne saken vil kunne begrunne en endret praksis i kommunen, der søknader fra områder som tidligere er innvilget endret nærskole, ikke lenger får det»

Dette medfører at for framtida vil alle som er bosatt i Kreklingan (eller andre steder) ikke kunne få endret skolested selv med søknad inn til kommunen ettersom regelverket er skjerpet. Alternativet for folk bosatt i Kreklingan vil da være å la barnet gå på Foldereid skole eller flytte fra skolekretsen. Begrunnelsen for søknadene fra foreldre om flytting av nærskole og Sfo er i disse tilfelle at logistikk rundt barnehage og Sfo ikke går opp med jobbhverdagen til foreldrene.

Dette må vi som politikere ta inn over oss. Vi er en distrikts- og grendekommune. Skal vi ha levende grender må vi gjøre det mulig for folk å fortsette å bo i bygda. Nærøysund Høyre er for valgfrihet. Vi mener at man i en fleksibel jobbhverdag også trenger en fleksibel tilnærming på søknader om endring av nærskole. Vi mener at forslag på vedtak slik det foreligger nå på sikt i praksis vil kunne bidra til en effektiv avfolking av Krekling-grenda.

Nok en gang vil folk i grenda føle usikkerhet for framtida. Dette hadde vi håpet vi hadde lagt bak oss.

Dette er et både ulogisk, inkonsekvent og unødvendig forslag av Ap, Frp og Sp