Rødt sier det må være en «lovfestet rett til heltid» i Arbeidsmiljøloven står det i dag at hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Allikevel jobber alt for mange tusen i dag gjennom midlertidige kontrakter, eller i bemanningsforetak som gir en utrygg hverdag og økonomisk ustabilitet.

I helse og omsorgssektoren er det flere tusen som jobber i en lav stillingsprosent og ofte på korte kontrakter i midlertidige stillinger. I denne sektoren jobber det flest kvinner. Arbeidsbelastningen er stor, grunnbemanningen er lav og sektoren sliter med å få nok kvalifisert arbeidskraft og flere søker seg bort til andre yrker for å få en bedre arbeidshverdag. Det å aldri kunne si nei til en ekstravakt fordi du ikke vet hva du får i lønningsposen neste helg, gjør at mange jobber for mye i perioder som igjen går utover arbeidshelsen. Sykefraværet i kommunal helsesektor er høyt. Rødt vil derfor få på plass en bemanningsnorm slik at arbeidsbelastningen blir mindre og at pasienter/brukere får en bedre livssituasjon på våre institusjoner.

I tillegg til små stillinger og høy belastning, jobber kvinner også lengre enn menn i industrien. Likestilling for skift og helkontinuerlig turnus må derfor bli en realitet, menn i industrien har 33,6 timers uke og kvinner i turnus jobber 35,5 timers uke – nesten 2 timer mer i uka. Ulikt arbeid, men det er svært høy belastning i begge og burde vært likestilt for lenge siden.

At kvinner i tillegg tjener i snitt bare 87 prosent av menns lønn er nok, et stort problem som må løses, slik skal det ikke være i et likestilt Norge. Derfor må staten gå inn med en likelønnspott til fordeling som kal bidra til å heve lønningene i kvinnedominerte yrker og partene i arbeidslivet kan forhandle om.

Rødt ønsker å forby bemanningsbransjen å få på plass offentlig arbeidsformidling, byråene tjener godt på å «formidle» arbeid, og når det ikke er oppdrag å få har byråene ingen kostnader. Da er du overlatt til deg selv, og henvises til NAV. Vi er på full fart mot løsarbeidersamfunnet det arbeiderne blir stående med lua i hånda og håpe på arbeid. Rødt vil tilbake til lovverket vi hadde før 2000, da privat arbeidsformidling var forbudt og arbeidsformidling var en offentlig oppgave.

I tillegg trues arbeidslivet av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, Rødt vil derfor stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge. Vi vil stille krav om tariffavtale, faste ansettelser, antall læringer, høy andel fagarbeidere og begrense antall firma som kan benyttes. Arbeidstilsynet og andre tilsyn må styrkes, alle kutt gjennom ABE reformen må reverseres. Arbeidstilsynet må gjennomføre flere uanmeldte tilsyn og være en etat som er tilstede for å beskytte arbeidstakerne, samt gis mulighet til å stanse arbeidet. Der må gis bøter som minst overstiger det arbeidsgiver har tjent på sitt lovbrudd og i de verste tilfellene må det kunne føre til fengselsstraff.

Godt valg