Gå til sidens hovedinnhold

«Arkitektur er å skape kvalitet - og like viktig å sikre kvaliteten»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med dette brev til fylkeskommune Trøndelag, ved seksjon Kulturminner, fremmes forslag om å iverksette midlertid fredning av Namsos samfunnshus /rådhus inntil verneverdi som nasjonalt kulturminne er vurdert og eventuelt er sikret på en hensiktsmessig måte.

Det er nå kjent at kommunaldirektøren har innstilt på riving og at saken behandles i kommunestyrer den 25. mars 2021. Dette er en stor trussel mot et mulig nasjonalt kulturminne.

Det vises til seksjonens egne vurderinger i konklusjonen i brev til Namsos kommune 22.05.2020. Her hevdes, med rette, at samfunnshuset står i et kulturmiljø av nasjonal interesse. Nedenfor er det redegjort for hvorfor Namsos Samfunnshus i tillegg kan ha fredningsklasse på selvstendig grunnlag som prioritert tema og kategori i Riksantikvarens strategi 2020.

Det anmodes derfor at fylkeskommunen iverksetter fredningssak med grunnlag i kulturminneloven med hensikt å få vedtaksfredet Namsos samfunnshus/rådhus.

  • Riksantikvarens strategi

Mye tyder på at man er forsinket med hensyn til datoen 2020. Like fullt må en forstå det slik at dette er gjeldende Riksantikvarens strategi på vegne av frednings-myndighetene.

Sitat fra Riksantikvarens strategi mot 2020:

(Det er av oss gjort fremhevinger for å knytte objektet til strategien).

  1. Prioriterte tema mot 2020

Stortinget har definert målet om at et representativt utvalg kulturminner skal være fredet innen 2020. Utvelgelsen skal gjøres med utgangspunkt i indikatorene; geografisk, sosial, etnisk, nærings‐ og tidsmessig bredde. Fredningsstrategien gir rammer og føringer for det arbeidet som skal gjøres frem mot 2020. Parallelt med utarbeidelse av strategien har Riksantikvaren og regionalforvaltningen kartlagt allerede fredete bygninger og anlegg opp mot indikatormålene. Som en oppfølging av kartleggingsarbeidet er det gjort en analyse av hvilke kulturminnegrupper som mangler/er underrepresentert.

Kriterier

I vurderingen av temaene er det tatt hensyn til flere kriterier. Ett av de viktigste er at temaet mangler eller er dårlig representert på fredningslisten jf. resultatmålet. Andre kriterier er om objekter innen temaet er sårbare eller om endringstakten er høy. I tillegg vektlegges dokumenter som St. Meld 35 Framtid med fotfeste, Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, ratifisert i 1999, Vallettakonvensjonen (Konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv), ratifiserte i 1995, samt innspill fra regionalforvaltningen.

  • Hva skal gjøres mot 2020

Temaene omfatter områder eller kulturminnegrupper som mangler eller er underrepresentert på fredningslisten, og som er vurdert til å være særlig sårbare. Dette er ikke en skal‐liste, men en kan‐ liste. Det er ikke et mål at det skal gjøres et arbeid innen alle hovedtema og undertema frem mot 2020, men dersom kulturminneforvaltningen skal starte nye fredningssaker eller fredningsprosjekt skal det i all hovedsak gjelde bygninger og anlegg som faller inn under temaene. Temaene skal således være en ramme for hvilke fredningssaker som kan startes opp. Innen de fleste temaene vil det være aktuelt å arbeide med enkeltsaker i ordinært fredningsarbeid, mens noen av temaene kan være aktuelle for verneplan som metode. Noen tema vil også være utfordrende med hensyn til hva som finnes av aktuelle objekter, og vil være vanskelig å bevare etter kulturminneloven. Dette er momenter som må være en del av vurderingen i å gjøre opp status i 2020.


  • 1.2.5 Fellesskap og demokrati (tema)

Dette er type kulturminner som har hatt stor betydning for samfunnsbygging, for felleskapet og utvikling av demokratiet. Meld. St. 35 viser til at når det gjelder den sosiale bredden, er det særlig fellesskapets kulturminner og kulturminner som har betydd mye for mange som er underrepresentert. Eksempel på dette er skoler, forsamlingshus og gravsteder. Tradisjonen og aktiviteten som er knyttet til noen av disse kulturminnene er mindre i dagens samfunn i forhold til hva det har vært. Mange objekter er gått ut av bruk og står utsatt til i forhold til å bli endret. Ikke alle aktiviteter lokalt har nødvendigvis manifestert seg i faste anlegg. Det burde være et potensial for bruk av arkeologisk perspektiv her for å utvide tidsdybden og type objekter områder. I dette temaet vil grøntanlegg være viktig i alle kategorier, men minst aktuelt for bedehus. Det er også få fredninger som forteller om viktige historiske begivenheter eller utviklingen av demokratiet.

Undertema 3: Rådhus/kommunalt administrative bygg

Denne type bebyggelse representerer en viktig del av demokratiutviklingen og samfunnsutvikling generelt. Rent konkret omfatter det utvikling av kommunale sentre og administrasjon. Kommunal sektor er nesten helt fraværende på fredningslisten. Innenfor tema dekkes også funksjonen kontor opp. Er aktuell i alle regioner.

Namsos samfunnshus/rådhus, faller inn under denne underrepresenterte kategori. Underrepresentasjonen gjør at kulturminner innenfor denne kategori står i fare for å forvitre eller rett og slett forsvinne på grunn av manglende, men påkrevd vern. Dermed har dette kulturminnet, ved behov for rehabilitering, kommet i den situasjon at det er truet av rivning og/eller endringer som fjerner/forringer bygningen som kulturminne.

Namsos samfunnshus/rådhus er ikke formelt og juridisk vernet. Det påpekes imidlertid at bygningen har høy verdi som enkeltminne og som del av et kulturmiljø.

Kommunen har selv gjort vurderinger av bygningen som kulturminne. Det er utarbeidet en sentrumsplan som er under behandling. Den legger til rette for et vern gjennom reguleringsplan.

Fylkets verneplan for kulturmiljø har gjenreisningsbyen Namsos som et av prioriterte kulturmiljøer. Kulturminnet, gjenreisningsbyen, synes uten mening om ikke Namsos samfunnshus har den samme selvfølgelige plassen i kulturmiljøet som Namsos kirke.

Namsos kommune og Trøndelag fylke har en enestående mulighet til å gjøre Namsos til den mest attraktive av gjenreisningsbyene i Norge, med byplanen, festplassen, kirka og samfunnshuset som intakte hovedelementer i dette vakre kulturmiløet.

Fylket oppfordres på det sterkeste, etter at midlertidig fredning er iverksatt, sammen med kommunen å utvikle dette kulturmiljøet til beste for nasjonal og regional kulturminneforvaltning.

Av den grunn har vi på egne vegne sendt dette forslag om midlertid vern/fredning. Dersom kommunen skulle vedta riving. har vi den forventning at et vedtak iverksettes umiddelbart, Det er et håp at et vedtak om midlertidig vern/fredning starter en fredningssak for Namsos samfunnshus/rådhus.

Kommentarer til denne saken