- Hustad gikk bankens ærend

Advokat Per Danielsen mener at advokat Ivar Hustad gikk Grong Sparebank sitt ærend, i stedet for å ivareta Inge Johs. Formo sine interesser da han ble slått konkurs våren 1999.

STERKE PÅSTANDER: Advokat Per Danielsen kom med sterke beskyldninger mot advokat Ivar Hustad i erstatningssaken Inge Johs. Formo har anlagt mot Namsos-advokaten.  Foto: Erlend Malmo

arkiv

TRONDHEIM: Det sa Danielsen i sitt innledningsforedrag i erstatningssaken Formo har anlagt mot Hustad.

Saken går for Sør-Trøndelag tingrett, og avsluttes i morgen.

Allerede fra første minutt i rettssalen var Danielsen i strupen på Hustad, og påsto at han både løy og hadde opptrådt klanderverdig i forhold til sin klient.

- Hustads opptreden har påført Formo store tap, sa Danielsen, som på vegne av sin klient vil saksøke Hustad for flere millioner kroner.

Går langt tilbake

Saken har sin start allerede i 1996, da deler av strutsebesetninga til Formo døde som følge av at drikkevannet ble tilsatt for mye lut.

- Den førte til store belastninger for Formo over lang tid. Han ble nedkjørt og preget av depresjon, fortalte Danielsen.

Høsten 1998 ble Formo innlagt ved psykiatrisk avdeling på Sykehuset Namsos.

Ifølge Danielsen var Hustad Formo sin advokat helt fram til 1. desember dette året. Etter denne datoen betviler han at Hustad var engasjert for den tidligere bonden på Formo Nordre i Grong.

7. desember 1998, mens Formo lå på psykiatrisk avdeling, fant et møte sted i administrasjonsbygget til sykehuset. Grong Sparebank, Norsk Struts og Inge Formo var til stede.

Her ble det lagt fram en avtale for Formo, som han har undertegnet med skjelvende håndskrift. Avtalen innebar at Norsk Struts skulle overta 94 strutsekyllinger fra Formo, og samtidig slå en strek over gjelda hans på vel 440000 kroner.

Denne avtalen ble ifølge Danielsen inngått etter råd fra Hustad.

- Denne avtalen har påført Formo store tap. En forferdelig dårlig avtale, og det var et veldig dårlig råd fra Hustad å anbefale Formo denne avtalen, sa Danielsen, og henviste til Formo sin pasientjournal som fortalte hvor dårlig han var på det tidspunktet.

Selv sa Formo da han ble spurt ut av advokatene, at han ikke husker noe som helst fra denne tida. Aller minst at et slikt møte fant sted, og at han underskrev noen avtale.

Det ble han klar over først da han ble utskrevet fra avdelinga 1. juni 1999.

- På avtaletidspunktet var Formo både deprimert og suicidal, og Hustad hadde kunnskap om Formo sin helse, sa Danielsen, og viste til et brev som var datert 24. november - der Hustad skriver til motparten og forklarer at Formo ikke har helse til å ivareta sine egne interesser.

- Uavhengig av om Hustad var engasjert av Formo som advokat, hadde han plikt til å ivareta Formo sine interesser fra A til Å i denne perioden. Han burde ha tatt i et tak, i stedet for å ødelegge som han vitterlig gjorde, sa Danielsen.

Uriktig konkurs

Danielsen bestred også at det var riktig å slå Formo konkurs i april 1999. I retten viste han til at Formo hadde større verdier enn gjelda, og dermed betegner han konkursen som uriktig.

- Registreringene fra Namsmannen viser at verdiene var større enn gjelda. Likevel sier Hustad i skifteretten at vilkårene for en konkurs var oppfylt. Hustad har tjent bankens interesser mer enn Formos, sa Danielsen, og mener at dagens sak kan belyses langt bedre enn tidligere erstatningssaker som Formo har reist mot Grong Sparebank, Grong kommune og medeiere i Norsk Struts.

- Banken betalte

Et annet moment Danielsen brukte mye tid på i sitt innledningsforedrag, var ei regning på 10000 kroner i advokatsalær fra Hustad, etter en jobb han gjorde for Formo i november 1998..

Regninga mener Danielsen ble betalt av Grong Sparebank.

- Det er oppsiktsvekkende at en advokat lar motparten betale. Bilaget viser at daværende banksjef, Anders Romstad, signerte utbetalinga, og vi finner ikke at Formo er belastet denne summen. Samtidig sier Hustad at han har kassert regnskapet fra 1998, slik at vi ikke finner bilag der. Det er også påfallende, sa Danielsen.

Saken fortsetter i dag med flere vitner, blant andre advokat Arne Haugland som ledet bobehandlinga etter Formo-konkursen, banksjef Anders Romstad og tidligere styreleder i Grong Sparebank, Bjørg Ekker.