Skei utvalgte kulturlandskap i Leka

Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er kulturlandskap. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes.
arkiv

undefined 

Navn: Kirsten I. Værdal
Alder: 53
Bosted: Inderøy
Yrke: Landbruksdirekør, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag


Bonden er derfor den viktigste aktøren for å gjøre dette mulig! Gjennom arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Utgangspunktet for arbeidet har vært at et visst antall kulturlandskap av særlig stor kulturhistorisk og biologisk verdi skal sikres skjøtsel.

Eneste i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag har et av i alt 22 utvalgte kulturlandskap i Norge. Skei og det tilhørende utmarksområdet Skeisnesset er ei halvøy lengst mot nordøst på øya Leka. Området omfatter totalt 5.200 daa, inkludert ca. 3.530 daa kystlynghei. Her er 12 grunneiere og 66 beboere. Leka bygdemuseum inngår i området. Dagens drift omfatter husdyrhold, noe korn og potet på flere driftsenheter på Skei ved ferjekaia.

Selve Skeisnesset domineres av kystlynghei, men det finnes dessuten myrer og kulturbetinga enger. Området har flere naturtyper med svært høy verdi, rødlistearter og sjeldne karplanter. Omkring 24 rødlistede og truete fuglearter er registrert. Området er på nasjonal, representativ liste. De vestlige delene av Skeisnesset er vernet som fuglefredningsområde.

På Skeisnesset er det mange automatisk freda kulturminner. Her er steinalderboplasser, mange gravrøyser og en middelaldertuft. På Skei ligger Herlaugshaugen fra vikingtid, landets nest største gravhaug.

Unngå gjengroing

Den største trusselen for det utvalgte kulturlandskapet er gjengroing, både av kystlyngheia og de andre naturtypene på Skeisnesset, og jordbruksarealene på Skei. Utfordringen her er å opprettholde jord- og husdyrholdet i området i en form som ivaretar målene. Å opprettholde omfanget av produksjonen er ikke nok, det er nødvendig med en ekstensiv arealbruk og en produksjon basert på lokale ressurser. Å ha tilstrekkelig med dyr som beiter, er helt sentralt for å nå et slikt mål.

Landbrukskontoret i kommunen arbeider godt og svært aktivt med Utvalgte kulturlandskap, og de har tatt initiativ til organisering av de som er omfattes av Skei utvalgte kulturlandskap. Allmøtet er organisasjonens høyeste myndighet, og styret skal ta vare på engasjementet, samordne interesser og være pådriver for utviklingen. Det er også oppretta ei styringsgruppe for Skei utvalgte kulturlandskap med representanter for grunneiere, kommunen, Statens naturoppsyn, fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Spennende geologi

Leka kommune har mange interessante kulturminner og spennende natur og geologi, og ble i 2010 valgt som Norges geologiske nasjonalmonument. Dette gir sammen med Utvalgte kulturlandskap et godt grunnlag for natur- og kulturbasert næringsutvikling. Det finnes tilbud om innkvartering og servering, men kapasiteten er begrenset, og flere har planer om å utvikle reiselivstilbud. Det er også kommet nye drivere på Vertshuset Herlaug, som ønsker å satse mer på lokal mat og tradisjon.

Bedre informasjon

I løpet av sommeren vil et nytt informasjonssenter komme plass ved ferjeleiet i Skeishavna der verdier og opplevelsestilbud vil bli presentert. Der vil også lokale aktører informere om tjenester de kan tilby. Senteret finansieres med bidrag fra en rekke kilder, blant annet midler fra Skei utvalgte kulturlandskap.

Jord- og husdyrbruk er ei svært viktig næring både på Leka og ellers i fylket. Når landbruk diskuteres blir fokuset ofte knyttet til produserte mengder, og «produkt» i form av kulturlandskap, kulturminner og biologisk mangfold kommer lett i skyggen. Denne utviklingen blir enda tydeligere i perioder med store og raske strukturelle endringer. Med satsing på Utvalgte kulturlandskap her en fått en forsterket mulighet til nettopp å fremme også disse viktige produktene av bondens arbeid. Jeg er svært glad at Leka-samfunnet har tatt den muligheten som ligger i denne satsingen. Det er viktig å sikre framtidstru og rekruttering på gårdene både av hensyn til arbeidsplasser og bosetting, og for å ta vare på kulturlandskapet som grunnlag for trivsel, opplevelser og ny næringsutvikling.