Namsos modellkommune

Hva er en modellkommune, og vet innbyggerne i en modellkommune hva det betyr?
arkiv

undefined 

Navn: Eli-Anne T. Willard
Yrke: Rådgiver psykisk helsearbeid, Namsos kommune
Bosted: Namsos
Alder: 47Jeg og flere som jobber på Familiens Hus har akkurat deltatt på nasjonalt modellkommuneseminar på Gardermoen for de 26 kommunene i Norge som er med i Modellkommuneforsøket. En av utfordringene vi ofte får på slike seminar er om innbyggerne i vår kommune er kjent med at vi er modellkommune og hva det betyr? Det er jeg ikke helt sikker på, derfor ønsker jeg å forsøke å gjøre noe med denne utfordringen!

Modellkommuneforsøket handler om å utvikle langsiktig og tverrfaglig modeller for oppfølging av barn 0-6 år som har foreldre med psykiske vansker og/ eller rusproblemer.

Bakgrunnen for denne satsningen er at vi vet at når foreldre har det vanskelig påvirker dette barna, slik at det også kan være vanskelig å være barn. Forebygging blir da viktig for å hindre at barna utvikler egne vansker eller problemer. Målet er at disse familiene nå skal få mye tidligere hjelp gjennom forebyggende arbeid.

Ønsker hjelp

Vi vet at de aller fleste foreldre vil det beste for sine barn, og at det å være foreldre blir vanskeligere og mer utfordrende når en sliter selv. Derfor opplever vi at de fleste ønsker hjelp, støtte og veiledning for å mestre foreldrerollen. Åpenhet rundt disse utfordringene og det å sette ord på tanker, følelser og vansker er viktig. Det er også viktig at den andre forelderen og andre i nær familie eller omgangskrets kan stille opp litt ekstra både for å gi avlastning når det er behov for det, og for å være «viktige andre» nære eller reserve-omsorgspersoner for barnet.

Modellkommuneforsøket startet høsten 2007 og varer fram til 2014. Det er Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) som har ansvar for forsøket, og i region midt er Namsos, Grong, Leksvik/ Mosvik, Steinkjer og Trondheim modellkommuner. Det er utrolig spennende å være med i dette nasjonale prosjektet, og de første årene handler om å utvikle Namsos som modellkommune. Men både nå underveis i forsøket og også når det blir avsluttet, skal vår modell deles med andre kommuner.

Kartlegging

Hva betyr det for Familiens Hus at Namsos er modellkommune:

Helsestasjonen har begynt å kartlegge foreldrenes psykiske helse og alkoholbruk. Det er innført kartleggingsskjema for alle gravide og spedbarnsforeldre som setter fokus på psykisk helse til blivende mødre og spedbarns mødre. Dette kartleggingsskjemaet er anbefalt og fører til at flere får den viktige og nødvendige hjelpen de trenger i svangerskap og barseltid. Forskning viser at støttesamtaler med jordmor eller helsesøster gjør hverdagen lettere og bidrar til at vanskene eller problemene ikke «låser seg». Tidlig hjelp i starten kan bidra til å utvikle et godt samspill og god tilknytning mellom mor og barn. Å nyte alkohol eller andre rusmidler anbefales ikke når du er gravid, derfor samtaler jordmor og helsesøster også mye om dette i svangerskap og spedbarns perioden.

PPT har en veiledende rolle i arbeidet i barnehagene og bistår med kompetanseutvikling. Hos barn som har foreldre som har psykiske vansker eller sliter med annen problematikk, er det i Modellkommuneforsøket et ønske at PPT skal bistå barnehagen i å sikre barnets normale utvikling:

Sikre at barnet i den perioden en eller begge foreldrene sliter, har en arena gjennom barnehagen som følger litt ekstra nøye med, er litt ekstra påpasselig og legger til rette litt ekstra.

Følge med atbarna mestrer «rim og regler», samt ferdigheter i forhold til «hopp og hink», og at ansatte i barnehagene kan representere en stabilitet og forutsigbarhet, og gi litt ekstra omsorg og oppmerksomhet i vanskelige perioder.

Barnevernet

Barnevern jobber med mange av familiene i målgruppen. De har fokus på barna og jobber for barns beste først og fremst gjennom å gi råd, veiledning og støtte til foreldrene. Barnevern har mange ulike hjelpetiltak som avlastning, besøkshjem, støttekontakt, barnehageplass og fritidstilbud. Omsorgssituasjonen vurderes for de barna de er i kontakt med, og plassering utenfor hjemmet blir først vurdert dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører frem eller vurderes nytteløs.

Fysio- og ergoterapitjenesten bidrar med at vi bedre kan se sammenhengen mellom vår fysiske og psykiske helse, både i forhold til barn og voksne.

Modellkommuneforsøket hjelper oss også til å bli enda bedre på tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi ønsker at familier skal oppleve en dør inn til Familiens Hus, og at de gjennom den døren får den hjelpen de trenger. Her har vi fortsatt en del jobb å gjøre, men målet er at innbyggerne i kommunen skal oppleve et sammenhengende hjelpeapparat og at vi er gode på samhandling innen 2014.

I tillegg til de ordinære tjenestene på Familiens Hus, har Namsos etablert et tverrfaglig Familieteam som er et tilbud til gravide og småbarnsforeldre som er i målgruppen til modellkommuneforsøket. Dette var et nytt tilbud og et nybrottsarbeid da det ble etablert i Namsos kommune i mai 2008. Familieteamet er et lavterskeltilbud som det skal være lett å få kontakt med og de skal raskt tilby faglig hjelp. Det er viktig for Familieteamet å bygge gode relasjoner til de som ønsker og trenger oppfølging og hjelp, med fokus på familien og på barna.

For de fleste er det å ha noen å snakke med om det som er vanskelig den beste hjelpen de kan få. Trygghet slik at de også kan ta opp utfordringer i forhold til det å være foreldre og hvordan det går med barna, er viktig. Det opplever Familieteamet at familiene gjør, og det er mange positive tilbakemeldinger fra de som har vært og er i kontakt med Familieteamet.

Modellkommuneforsøket sier at alle barn skal bli sett, og et mål er at vi alle skal bry seg på en god måte, slik at de som trengerdet får nødvendig hjelp. Når det skjer vil Namsos kommune være en god modellkommune for alle!