Ja, de pænga...

Arbeiderpartiets landsmøte har tidligere i år vedtatt å arbeide for å endre fordelingen av spillemidler mellom kultur og idrett.
arkiv

undefined 

Navn: Terje Adde
Alder: 61 år
Bosted: Namsos
Yrke: Kultursjef i Namsos


Kulturens andel i spillemidlene skal ifølge forslaget senkes fra om lag 36 % til 18 %. Idrettens andel skal økes til 64 %. Det er ingen tvil om at idretten trenger styrket økonomi, særlig for å ta igjen etterslepet på anleggssiden. Vårt fylke, Nord-Trøndelag, er på bunnen i tildeling av spillemidler. Men målet må være at Kulturløfte 1 og 2 gjennomføres slik at det blir mer til alle. Av overskuddet i Norsk Tipping går i dag 45,5 % til idrett, 18 % til humanitære organisasjoner og 36,5 % til kultur.

Skadelidende

Men: Av de 36,5 prosentene er det bare 12,2 % som går direkte gjennom kulturdepartementet til kulturformål. Den kulturelle skolesekken, kulturbygg og Frifond. Resten går som inntekt til statskassen, altså finansdepartementet. Det utgjør i dag om lag 930 millioner. De kommer tilbake til kulturen innbakt i tildelingen på 6,15 milliarder over statsbudsjettet. Det er denne totalsummen som må opprettholdes, helst økes, om kulturområdet ikke skal bli skadelidende ved en endring av tippenøkkelen.

Idrettsminister?

Forslaget har møtt kraftig kritikk i Kultur-Norge og ført til en debatt mellom idretten og kulturen og blant annet krav om en egen «Idrettsminister». Mange er redde for at garantien om økte overføringer kan være lite verdt ved et eventuelt regjeringsskifte i 2013. Det har derfor vært en aksjon mot den endring i fordeling av spillemiddeloverskuddet som er innarbeidet siden 2002. Aksjonen, som samlet over 60 kulturorganisasjoner og 25.000 underskrifter, vil at dagens fordelingsmodell beholdes, og mener den nåværende finansieringsmodellen er sikrere.

Da Stortinget endret tippenøkkelen i 2002, ble som kjent 16,67 % av spillemiddeloverskuddet øremerket lokale og regionale kulturbygg, Frifond og Den kulturelle skolesekken. Samtidig vedtok Stortinget at: «Denne ordningen skal ikke gå på bekostning av tilsvarende bevilgninger på statsbudsjettet, men føre til en reell økning til disse formålene minst tilsvarende den økte tilførselen fra tippemidlene.»

Stortinget forutsatte altså at penger ikke skulle forsvinne inn i statskassen når de endret fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping. Dette skjedde som vi vet likevel.

Ikke akseptabelt

I et demokratisk samfunn må en kunne stole på at Stortingets vedtak blir fulgt opp. Derfor forsøkte kulturorganisasjonene allerede den gang å løfte fram saken, og minnet i etterfølgende høringer og brev både kulturstatsråder og stortingsrepresentanter om at løftebrudd ikke er akseptabelt for kulturorganisasjoner eller de frivillige organisasjonene. Sammenholdt med regnskap, manglet til sammen 98,5 mill.kr i 2004-budsjettet til Kulturdepartementet (KKD) og Barne- og familiedepartementet (BFD) i forhold til Stortingets løfte.Denne situasjonen har altså ikke bedret seg. Det er uheldig for alle at en stor andel av spillemidlene som er forbeholdt kulturformål går inn i et administrativt system der det er vanskelig – for ikke å si umulig – å etterspore dem.

De tilskudd til kulturformål som ble finansiert over statsbudsjettet per 2003 – med unntak av Frifond – må tas ut av spillemiddelpotten og føres tilbake som faste tilskudd over statsbudsjettet, og da slik at kulturfrivilligheten selv kan fordele midlene. Idretten må få dekket sine etterslep. Målet må være at alle kommer bedre ut, og at ingen kommer dårligere ut. Det må avklares om overskuddet til Norsk Tipping dekker utgiftene i framtiden, eller om fondet er «tappet» i 2011. Det er tilført betydelige midler fra Norsk Tippings Investeringsfond i årene 2005 til 2008, noen må kunne fortelle i klartekst når dette opphører og når fondet går tomt.

Moralsk spørsmål?

Tiden til å se på dette er etter min oppfatning overmoden:

Også Kulturløfte 2.0 lover at en skal nå 1 %-en innen 2014. Det er nå det bør skje en endring uten for mye støy ved omfordeling – selv om Finansministeren allerede har forsøkt å dempe forventninger til videre økning i kommende statsbudsjetter. Det forventes at en for å nå 1 %-en i 2014 må øke opp kulturbudsjettet med vel 3 milliarder. Dersom alle spillemidler forbeholdes frivillige formål, vil dette utgjøre om lag 1/3 av denne økningen. Ja,er frivillighet et satsingsområde eller er det ikke?

Et annet poeng for meg er av moralsk art. Er det riktig å finansiere statlige ordninger som det rike kongeriket Norge slår seg på brystet av og soler seg i glansen av også i Nordisk sammenheng – som Den kulturelle skolesekken – over spillemidlene? Og det ved å plukke ut penger som Stortinget har lovet «ikke skal gå på bekostning av tilsvarende bevilgninger på statsbudsjettet, men føre til en reell økning til disse formålene minst tilsvarende den økte tilførselen fra tippemidlene» – sitat slutt?

Jeg bare spør.