En fare for sykehusdrifta

Offentlig overtakelse av Ambulanse­tjenesten i Helse Midt Norge – en trussel for sykehusene i Nord- Trøndelag?
arkiv

undefined 

Navn: Morten Stene
Alder: 56
Bosted: Namsos
Stilling: Ordfører i Namsos


Styret i Helse Midt Norge vedtok i siste styremøte at ambulansetjenesten skal bli en integrert del av det samlede behandlingstilbudet i spesialhelsetjenesten og drives av foretaket fra og med 2013.

Vedtaket om offentlig overtakelse av ambulansedriften allerede fra 2013 ble gjort mot administrasjonens innstilling og uten at saken er godt nok konsekvensutredet.

Administrasjonen mener at dette vil medføre store investeringer og at det ikke er rom for å prioritere nødvendige investeringer til dette foran andre planlagte investeringer i 2012.

Administrasjonen ønsker derfor ikke å realisere overtakelse av hele ambulansetjenesten fra 2013, men ønsker å vente til investeringssituasjonen tillater det. Det er etter mitt syn en fornuftig tilnærming og det er beklagelig at styret i Helse Midt-Norge har trosset dette rådet.

Tynt grunnlag

Vedtaket fører til usikkerhet om hvordan Helse Midt-Norge klarer å finansiere investeringene som må til for å gjennomføre tiltaket.

Vedtaket påfører helseforetaket ekstra kostnader til investering i størrelsesorden 130–150 millioner årlig uten at dette er konsekvensutredet. Det kan derfor synes som om styret har gjort et vedtak på et for tynt grunnlag.

Kvaliteten på den private delen av ambulansetjenesten i Midt-Norge er i svært god. Helsetilsynet har slått fast at den private driften i Midt-Norge scorer høyt sammenlignet med resten av landet.

Fagarbeiderprosenten er høy og Midt-Norge er også eneste ambulansetjeneste i landet hvor samtlige ansatte har opplæring innenfor akutte sykdomstilstander og systematisk undersøkelsesteknikk. Dette betyr at ambulansetjenesten i Midt-Norge er i ferd med å bli landets beste, noe fagmiljøene i helseforetakene også understreker.

Kortvarig glede?

Helse Midt Norges egen arbeidsgruppe i Revisjon Ambulanseplan konkluderer med at det er større mulighet for å fortsette med kompetent og medisinfaglig god ambulansetjeneste i privat regi enn gjennom offentlig drift.

Disse rådene fra fagmiljøet burde etter mitt syn tillegges betydelig mer vekt og synliggjøres ytterligere overfor styret i Helse Midt-Norge.

Erfaringstall fra Helse Nord bekrefter at de har hatt en kostnadsvekst på mellom 30 og 50 % ved å ta over ambulansetjenesten, noe som tilsvarer en årlig kostnadsvekst i Helse Midt-Norge på mellom 125 og 250 millioner. NHO sine beregninger som er foretatt på bakgrunn av statistikker og offentlige tilgjengelige tall bekrefter det samme.

Vi i Nord-Trøndelag er godt fornøyde med at styret har vist handlekraft og beholdt en AMK per foretak. Etter vedtaket om overtakelse av ambulansedriften kan denne gleden bli kortvarig. Hvor skal Helse Midt-Norge hente nødvendige midler for å drive ambulansetjenesten.

Jeg frykter at vi igjen får en diskusjon om plassering av AMK. Jeg blir heller ikke forundret om det igjen blir stilt spørsmål om akuttfunksjoner og fødeavdelinger på sykehusene i Nord-Trøndelag.

Jeg har ikke gode nok forutsetninger til å si at målsettingen om at ambulansetjenesten i framtiden skal bli en del av foretakets drift, men slik saken nå står synes det som om det er for mange usikkerhetsmomenter til å si at foretaket kan ta en slik utfordring allerede fra 2013.

Jeg mener at styret i Helse Midt-Norge må se på saken på nytt og få den konsekvensutredet før den behandles på nytt.