Samferdsel er viktig for bosetting og verdiskaping

At samferdsel er viktig for bosetting og arbeidsplasser er ikke noe nytt. I disse finanskrisetider er det viktig å ha fokus på hvordan vi kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping.

FV. 17: Ny gang- og sykkelveg forbi Sævik er ett av temaene som diskuteres i forbindelse med utbygging av Fv 17.  Foto: Jostein Aardal

arkiv

undefined 

Susanne Bratli
Stortingsrepresentant (Ap)

Transportetatene har lagt fram sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Det eneste som er sikkert er at den Nasjonale Transportplanen som Stortinget vedtar i juni neste år vil være annerledes enn forslaget fra etatene. Det er nemlig nå den politiske prosessen starter. Selv har jeg gleden av å være midt oppe i, og med på, denne prosessen, som medlem av transportkomiteen. Vi reiser landet rundt og blir presentert for store behov, ønsker og prosjekter. Alle fylker har sine utfordringer og alle fylker har sine prosjekter.

Strategier

Spørsmålet blir likevel først: hvilke overordnede strategier skal vi ha for framtidas transportpolitikk? At samferdsel skal bidra til mer effektiv, sikrere og mer miljøvennlige transportløsninger er åpenbart. Men hva skal vi gjøre for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken? I 2011 mistet 169 mennesker livet på norske veger. Det er det laveste tallet siden 1953. Likevel er det 169 for mange. Forslaget til ny NTP fra etatene er ambisiøst og legger opp til en halvering av antall drepte i trafikken. Det er bra og det krever politisk vilje og evne til å ta i bruk kontroversielle virkemidler.

Og hvordan skal vi redusere klimautslippene fra transportsektoren? 1/3 av CO2- utslippene innenlands i Norge kommer fra transportsektoren. Skal vi ha noen som helst mulighet til å nå målene om å redusere utslippene er det åpenbart at det må til store grep innenfor denne sektoren. Det må betyr en sterk satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i de store byene. Folketallet i Osloområdet kommer til å vokse med 450.000 mennesker innen 2040, og befolkningen i Trondheim kommer til å vokse med 50.000 mennesker innen 2030. Dette transportbehovet kan ikke løses med personbiler. En ting er at det ikke er bra for miljøet og vil gi store utslipp. En annen ting er at det rett og slett ikke vil være nok areal tilgjengelig til å skulle bygget de vegene som ville vært nødvendig for å møte denne befolkningsveksten.

Kollektivsatsing

En sterk satsing på kollektivtransport vil også være positivt for trafikksikkerheten.

I distriktene vil satsing på veg og bane for å minske avstander og forstørre regioner være viktig. Det enkeltprosjektet i Nord-Trøndelag som både vil bidra til økt kollektivtransport, økt trafikksikkerhet og regionforstørring er elektrifisering av Trønderbanen fra Trondheim til Steinkjer. Dette prosjektet vil det være viktig å få inn i transportplanen i den første 4-års perioden.

En av de enkeltutfordringene vi må finne løsning på er hvordan vi skal få godstransporten over fra veg til sjø og bane. Dette vil være bra både for trafikksikkerhet og miljø. For at vi skal kunne lykkes kreves betydelige investeringer i jernbanen og det kreves tiltak for sjøtransporten. Et av de viktigste tiltakene i Trøndelag mener jeg vil være å få lagt jernbanens nye godsterminal i Trondheimsområdet på havn slik at vi virkelig får et intermodalt logistikknutepunkt for veg, jernbane og sjøtransport.

For Namdalen må vi finne løsninger for flyplassene som tar hensyn til sikkerhetsbestemmelser og samtidig sikrer et godt flytilbud i framtida. Vi må også sikre oss at det settes av nok midler på postene for strekningsvise investeringer, trafikksikkerhetstiltak og mindre investeringsprosjekter slik at vi kan få gjennomført nødvendige tiltak på E6 nord for Grong.

Prioriteringer

Hva vi får inn i den endelige planen av prosjekter fra Nord-Trøndelag vil være avhengig av minst to ting: tydelige prioriteringer fra fylkestinget og kommunene, og hvor mye penger vi blir enige om å bruke i den nye NTP-en. Forslaget fra etatene opererer med økonomiske rammer fra minus 20 prosent til pluss 45 prosent. Hva vi ender opp med vil være en politisk prioritering. Årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti vedtok enstemmig sist helg at vi vil plusse på 45 prosent. Kreative finansieringsløsninger som lånefinansiering og OPS løser ikke utfordringene på samferdselssektoren. Dette handler om politisk evne og vilje til å prioritere samferdsel! Dette vil være bra for næringslivet, for arbeidsplassene, for trafikksikkerheten og for miljøet.