Ulykkesvegen borte

Namsos hadde fylkets eneste definerte ulykkesveg, men den er historie etter utbygginga i Namdalsprosjektet.

SIKRERE VEG: På 1990-tallet var ulykkesfrekvensen på Namdalsvegen svært høy. Dermed ble strekninga Høknes-Orient som den eneste i fylket klassifisert som ulykkesveg. etter utbygginga gjennom Namdalsprosjektet er vegen blitt mye sikrere og antall ulykker er sterkt redusert. FOTO: BJØRN TORE NESS 

FORDELING: Denne grafikken viser kommunevis fordeling av antall drepte og hardt skadde på nordtrønderske veger i perioden 2005-2012. Bykommunene i sør ligger høyt på statistikken, mens Namsos har færre ulykker enn Namdalseid og Grong. GRAFIKK: STATENS VEGVESEN  Foto: Grafikk: Statens vegvesen

arkiv

NAMSOS:– Antall ulykker har gått markant ned i Namdalsvegen mellom Høknes og Orientkrysset, fastslår seksjonsleder Helgar Sætermo i Statens vegvesen.

Får å få «status» som ulykkesstrekning, må det være minst 10 ulykker med personskade i løpet av fem år innenfor ei strekning på en kilometer.

Ulykkespunkt er et sted med minimum fire ulykker med personskade innenfor ei strekning på 100 meter.

På 1990-tallet var ulykkesfrekvensen på Namdalsvegen svært høy. Dermed ble strekninga Høknes-Orient klassifisert som ulykkesveg.

– Noe måtte gjøres her. Strekninga kom med i Norsk veg- og vegtrafikkplan, men prosjektet ble stadig utsatt før det ble realisert gjennom Namdalsprosjektet, sier Sætermo.

Tydelig nedgang

Nybrua over Namsen ble åpnet på tampen av 2005, samtidig som det ble gjort omfattende utbedringer på vegnettet ellers i Namsos.

I fireårsperioden 2001–2005 var det ni ulykker med personskade mellok Høknes og Orientkrysset.

I seksårsperioden 2006–2012 har det bare vært fire ulykker med personskader på samme strekning.

Seksjonslederen mener nedgangen kan knyttes til utbedringa og sikringa ved vegnettet.

– Jeg er sikker på at det har sammenheng med utbedringa gjennom Namdalsprosjektet, sier Sætermo.

Dette er blant de mest trafikkerte strekningene på fylkesvegnettet.

Mellom Høknes og Orientkrysset kjører i gjennomsnitt om lag 7.000 biler per døgn gjennom ett år (Årsdøgntrafikk – ÅDT).

Mellom Orientkrysset og Vika-rundkjøringa ved tunnelen, er det ÅDT på hele 13.000 biler.

Fordeling i fylket

Ulykkesanalysen som seksjonsleder Sætermo har utarbeidet, viser at det har blitt færre alvorlige ulykker med dødelig utgang totalt i Nord-Trøndelag de siste par tiårene.

Og ulykkene fordeler seg spredt utover på Europa-/riksveger og fylkesveger.

Det er flest ulykker i fylkets bykommuner.

Stjørdal ligger klart øverst fulgt av Verdal, Levanger og Steinkjer.

Deretter kommer Namdalseid med Fv 17 og Grong og Namsskogan med E6.

Namsos og Nærøy ligger på neste nivå i antall ulykker med personskader.

Positiv utvikling

I perioden 1980 til 2012 er det et gjennomsnitt på 9,5 dødsulykker i trafikken i Nord-Trøndelag hvert år.

I 2012 var det bare to dødsulykker i fylket.

– Det har ikke vært en lavere antall dødsulykker siden 1999, da det også var to dødsulykker, konstaterer Sætermo.

Høyeste registrering innenfor perioden var i 1991 med hele 18 drepte.