Kan få kongelig heder

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nominert Namsos ungdomsskole som kandidat til Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd 2014.

KANDIDAT: Rektor Bjør Mikalsen ved Namsos ungdomsskole kan glede seg over at skolen er nominert som fylkets kandidat til høythengende pris. 

arkiv

Skolens systematiske arbeid med flerspråklige elever, som blant annet er satt i gang ved å vektlegge et tett foreldresamarbeid med flerspråklige forelde, er grunnleggende og har stor betydning for elevenes språkopplæring og læringsprogresjon.

Skolen ønsker å gi flerspråklige foreldre et ekstra godt og positivt forhold til skolen slik at de kan være skolens «forlengede arm» heime. Dette er et viktig arbeid for å gi hver enkelt elev positiv oppmerksomhet og trygghet i sin skolesituasjon.

Ved å etablere et godt samarbeid mellom skole og hjem styrkes hver enkelt elevs opplevelse av å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

Rektor Bjørn Mikalsen beskriver integreringa gjennom det intensive foreldrearbeidet på følgende måte: «Gjennom et eget foreldreprogram med utvida antall foreldremøter der foreldrene engasjeres på nye måter og i større grad kommer til orde på møtene, skapes foreldretrygghet som er grunnlaget for det gode forholdet mellom elevene og skolen.»

Skolen sier selv at de fortsatt er i en prosess for å bedre modellen, men at de erfaringene de har gjort bringes videre og at en stor del av arbeidet har overføringsverdi til foreldresamarbeidet generelt ved skolen.