Kan få kongelig heder

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nominert Namsos ungdomsskole som kandidat til Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd 2014.

KANDIDAT: Rektor Bjør Mikalsen ved Namsos ungdomsskole kan glede seg over at skolen er nominert som fylkets kandidat til høythengende pris.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Skolens systematiske arbeid med flerspråklige elever, som blant annet er satt i gang ved å vektlegge et tett foreldresamarbeid med flerspråklige forelde, er grunnleggende og har stor betydning for elevenes språkopplæring og læringsprogresjon.

Skolen ønsker å gi flerspråklige foreldre et ekstra godt og positivt forhold til skolen slik at de kan være skolens «forlengede arm» heime. Dette er et viktig arbeid for å gi hver enkelt elev positiv oppmerksomhet og trygghet i sin skolesituasjon.

Ved å etablere et godt samarbeid mellom skole og hjem styrkes hver enkelt elevs opplevelse av å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

Rektor Bjørn Mikalsen beskriver integreringa gjennom det intensive foreldrearbeidet på følgende måte: «Gjennom et eget foreldreprogram med utvida antall foreldremøter der foreldrene engasjeres på nye måter og i større grad kommer til orde på møtene, skapes foreldretrygghet som er grunnlaget for det gode forholdet mellom elevene og skolen.»

Skolen sier selv at de fortsatt er i en prosess for å bedre modellen, men at de erfaringene de har gjort bringes videre og at en stor del av arbeidet har overføringsverdi til foreldresamarbeidet generelt ved skolen.