– Rock City bør gis et nytt mandat

Nord-Trøndelag Arbeiderparti mener Staten løper fra sitt ansvar om det ikke gis mer støtte til Rock City. De foreslår å øke statstilskuddet til fire millioner kroner, og at det utarbeides et nytt mandat.

– MÅ TA ANSVAR: Fylkesleder Bjørn Engen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti mener Staten har et moralsk ansvar til å følge opp støtten og sørge for videre drift av Rock City. Han foreslår nå en slags «halv-løsning», der statstilskuddet økes fra 1,9 til 4 millioner kroner – altså to millioner mer enn budsjettert, og to millioner mindre enn i 2014. 

arkiv

NAMSOS: Dette kommer fram i en uttalelse fra styret i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, sendt til partiets stortingsgruppe, kulturfraksjon og øvrige stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag.

«Gjennom statsbudsjettet fraskriver regjeringa seg nå det ansvaret som Stortinget har påtatt seg med Rock City. Dermed skyves ansvaret over på Namsos kommune for et prosjekt som regjeringa selv er deleiere igjennom det nasjonale mandatet som er gitt av Stortinget», uttaler styret i skrivet, undertegnet fylkesleder Bjørn Engen.

– Innbyggerne får regninga

Ap-styret er kritisk til at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti opprettholder regjeringas forslag om å kutte 4,1 i det statlige tilskuddet til Rock City og å avvikle støtten i 2016. I 2015 bevilges Rock City ifølge budsjettforslaget 1,9 millioner i statsstøtte, mot 6 millioner i 2014.

– Selskapet har nå mindre enn fire årsverk og store husleieutgifter. Dermed er det nå vanskelig å se hva selskapet kan utrette med et slikt handlingsrom som budsjettet 2015 legger opp til, mener Engen.

Han understreker at vedtaket om støtten til Rock City var helt avgjørende for Namsos kommunes satsing på Rock City.

– For innbyggerne i Namsos oppleves det nå som at de alene sitter med regninga for noe som både Stortinget og regjeringa har vært med å iverksette. Det er etter Nord-Trøndelag Arbeiderpartis mening dramatisk at regjeringa og Stortingets flertall med dette løper fra sitt ansvar for Rock City, og overlater regninga til innbyggerne i Namsos, sier han.

Foreslår «halv-løsning»

Nord-Trøndelag Arbeiderpartioppfordrer nå partiene på Stortinget til å vurdere følgende endringer i den videre budsjettbehandlinga:

* Statstilskuddet for Rock City økes med 2,1 mill til totalt 4 millioner kroner.

* Dersom statstilskuddet økes, ber Nord-Trøndelag Arbeiderparti om at intensjonen om å avvikle tilskuddet i 2016 avvises.

* Rock City bør gis et nytt mandat, som er mer i tråd med bransjens behov samt hva tildelte midler tillater.

Arbeiderpartiet i fylket mener Staten har et moralsk ansvar for de økonomiske konsekvensene Namsos kommune møter, om regjering og Stortinget ikke bidrar til videre drift av Rock City.

 – Det er prinsipielt uheldig at foretak som igangsettes på nasjonale mandat, via vedtak i Stortinget, kan endres av neste regjering og slik helt endre forutsetningene for videre drift. Det er vesentlig at det er forutsigbarhet i de økonomiske rammene rundt slike etableringer. Dette må Stortinget og regjeringa ta ansvar for, fastslår Engen.