Ryan foreslår livsvarig boplikt

Fylkesmann Inge Ryan og landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal går sterkt mot at boplikten på gårdsbruk fjernes. Den bør tvert imot skjerpes.

BOPLIKT: Personlig boplikt bør gjelde så lenge en eier et gårdsbruk og ikke bare være begrenset til fem år som i dag, mener fylkesmann Inge Ryan og landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal (bak). 

arkiv

STEINKJER: De frarår at konsesjonsloven oppheves.
 

– Gjeldende konsesjonslov er avgjørende viktig for å sikre at viktige samfunnshensyn kan ivaretas ved omsetning av  konsesjonspliktige landbrukseiendommer, fastslår Ryan og Værdal.
 

Personlig boplikt bør gjelde så lenge man er eier og ikke bare være begrenset til fem år som i dag.
Men de tilrår at alle erverv av bebygde landbrukseiendommer over en viss størrelse, kan skje konsesjonsfritt.

Skjerpet boplikt

Forutsetninga er imidlertid at kjøper forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år og bor der så lenge han/hun eier gården.
 

– Dette vil kunne bidra til raskere omsetning av eiendommer i de tilfeller der eier ikke lenger ønsker å bo på eiendommen, mener fylkesmann Inge Ryan og landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal.

Taler mot ministeren

De sterke syns- og standpunktene kommer til uttrykk i en uttalelse som er sendt til Landbruks- og matdepartementet.
 

Departementet under ledelse av statsråd Sylvi Listhaug (Frp) vil fjerne konsesjonsloven ved overtakelse av landbrukseiendommer.
 

Forslaget om fjerning begrunnes med et ønske om å styrke den private eiendomsretten og rekrutteringa til landbruket.
 

Men Listhaug møter kraftig motbør fra næringsorganisasjoner, kommuner og nå altså også fylkesmannsembetet i landbruksfylket Nord-Trøndelag.

Nei til AS landbruk

Etter gjeldende lov kan aksjeselskap eie gårdsbruk.
 

– Dette har ikke vært en ønsket eierform. Ei endring som legger til rette for en større andel upersonlige eiere av landbrukseiendommer, kan medføre en uheldig omorganisering av landbruket, mener Ryan og Værdal.
 

Samtidig foreslår de at priskontrollen ved erverv av landbrukseiendommer oppheves.
– I vårt fylke vil fjerning av priskontrollen i svært liten grad medføre økte priser.