Økt gytebestand – mindre oppdrettslaks i Salsvassdraget

Mer laks i Moelva

Fiskeforvalteren hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag konstaterer at utviklinga av Moelva på Salsnes går i riktig retning.

POSITIV UTVIKLING: Ikke siden videoovervåking i Moelva startet i 2008 har det vært registrert så stor gytebestand som i 2014. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Rapport Moelva
  • Stor økning av oppvandrende laks.
  • Omkring 10 prosent oppdrettslaks ble registert.
  • Beskatning av elva: Laks - omkring 35 prosent. Sjøørret omkring 20 prosent.
  • Gytemålet nådd med god margin.
  • Effekten av sorteringsfiske er god.
arkiv

Salsnes: Siden 2008 har Moelva på Salsnes vært videoovervåket hver sommer for å følge med bestanden av laks og sjøørret som vandret opp til Salsvatnet i Fosnes kommune.
Det er Skandinavisk Naturovervåking som på vegne av fiskeforvalteren hos Fylkesmannen har foretatt tellingene, og rapporten for 2014 viser en gledelig utvikling
Rapport Moelva

Stor økning av oppvandrende laks.
Omkring 10 prosent oppdrettslaks ble registert.
Beskatning av elva: Laks - omkring 35 prosent. Sjøørret omkring 20 prosent.
Gytemålet nådd med god margin.
Effekten av sorteringsfiske er god.


Økt gytebestand av laks

Det fiskeforvalteren ser som mest gledelig ut fra rapporten er at gytebestanden av laks er den høyeste som er registrert fra 2008 til 2014. I fjor ble den beregnet til drøyt 1.200 kilo hunnfisk, og med det er gytebestandsmålet nådd med god margin.
Det ble i alt registrert 894 laks. 92 av disse ble klassifisert som oppdrettslaks, mens under drivtellinga nedenfor video-overvåkinga i slutten av oktober ble det registrert 212 laks med et innslag av cirka sju prosent oppdrettslaks.
Totalfangst i løpet av sesongen var 444 laks. I tillegg ble det skutt 12 oppdrettslaks med harpun nedenfor videosystemet. Slik at samlet er dette beregnet å gi et innsig på i alt 1.562 laks til vassdraget i 2014.

Mer sjøørret

Det ble registret totalt 1.622 sjøørret som passerte videosystemet, og 19 under drivtellinga. Med en fangst på totalt 108 ørreter, gir det et totalt innsig på 1.749 sjøørret.
Når det gjelder å hindre oppdrettslaksen å nå gyteplassene er det gjort flere tiltak. Rapporten konkluderer med at den totale effekten av både tiltak (harpun og kilenot) og sportsfiske trolig reduserer andel oppdrettslaks i gytebestandene til under fire prosent.