Skjønn på totalt 4,5 millioner

Naturskadeerstatninga etter raseringa av strandsonen på Statland er fastsatt til totalt 4,5 millioner kroner.

SKJØNN: Svein Asklund har sendt over skjønnsoppgjør. 

arkiv

STATLAND: Det opplyser lensmann Svein Asklund etter å ha summert oppgjøret.
– Oppgjøret er sendt over til Statens naturskadefond, sier Asklund.
 

Dette omfatter kun «skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning». Skade på kommunal eiendom er med i dette oppgjøret.
 

Til sammen sju private grunneiere og firma meldte krav til Naturskadefondet etter det store raset med påfølgende flodbølge.
 

Blant disse er fire selskaper: Statland Brygge AS, Statland Settefisk AS, Nerbutikken As og Statland båtforening.
 

Statens naturskadefond dekker skader som ikke faller inn under forsikringsselskapenes ordninger.
 

Skadetakst holdes ved såkalt lensmannsskjønn. I tillegg til lensmannen/takststyreren blir det oppnevnt to skjønnsmenn.
 

Avgjørelsen kan påklages til Ankenemnda for Statens naturskadefond. Flere har klaget på skjønnet.
 

Overskjønnet skal behandle klagene etter raset og flodbølga i slutten av juni. Det vil bli holdt befaring i forbindelse med behandlinga.