Leka mangler boliger

Mangel på boliger er den største hindringa for at Leka kommune kan bosette flyktninger. – Vi har en plikt, men det er ikke enkelt, sier ordfører Per Helge Johansen (Sp).

PROBLEMATISK: Leka-ordfører Per Helge Johansen er i utgangspunktet positiv til å bosette flyktninger, men mangel på boliger er den største utfordringa. I morgen skal kommunestyret diskutere spørsmålet om bosetting av inntil ti flyktninger de neste tre årene. 

arkiv

LEKA: Kommunestyret i Leka skal i morgen behandle henvendelsen fra UDI om bosetting av inntil ti flyktninger hvert år de neste tre årene.

I motsetning til i de fleste andre sakene, får politikerne i denne saken ingen innstilling fra rådmann Helge Thorsen.
 

Boligmangel

I saksutredninga gjør rådmannen det klart at mangel på boliger er den største utfordringa når spørsmålet om bosetting av flyktninger skal vurderes. Kommunens tjenestetilbud er heller ikke beregnet på bosetting av flyktninger.

– Leka kommune har ikke et tjenesteapparat som har kapasitet og kompetanse til å håndtere bosetting av flyktninger. Skulle kommunen velge å prioritere boligbygging for flyktninger, samt bygge opp et tjenesteapparat, vil dette går ut over andre tjenester som kommunen skal levere, skriver rådmannen i si saksutredning.

I konklusjonen pekes det også på samfunnsansvaret som hviler på kommunene i en slik sammenheng.

– En vil imidlertid ikke oppfylle dette samfunnsansvaret uten å tilrettelegge i omfattende infrastruktur, noe som etter rådmannens vurdering ikke er forenlig med kommunens øvrige utfordringer, heter det i rådmannens konklusjon.
 

En ressurs

Ordfører Per Helge Jonansen ønsker å se saken i et medmenneskelig perspektiv, samtidig som han mener at Leka ikke er rigget for å bosette flyktninger.

– Vi har en plikt til å være medmenneskelig og det er mitt syn, og min erfaring, at flyktninger utgjør en ressurs. På Leka har vi mange innbyggere fra ulike land og kulturer, noe som er en stor berikelse for lokalsamfunnet, sier ordføreren.

Johansen ser i likhet med rådmannen at det er vanskelig å ta imot flyktninger allerede i år.

– Vi trenger tid, og jeg ønsker at vi kan få informasjon fra andre kommuner som har erfaring på dette området. Det er to momenter jeg vil trekke fram – flyktningene må ha et sted å bo, og jeg ønsker ikke å lokke folk hit hvis de ikke kan få et meningsfylt liv. I den sammenheng er jobb viktig, sier ordføreren, som så langt ikke har formulert et forslag til vedtak i saken om mottak av flyktninger.