– Vi må forberede oss på neste flom

Det er litt over to uker siden flere vegstrekninger på Høylandet ble stengt på grunn av flom. Nå tar hållingene grep – i alle fall når det gjelder kommunens egne veger.

TILTAK: Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken utfordrer fylkeskommunen til å prioritere utbedring av Fv 17 gjennom Vassbotna for å hindre at vegen stenges neste gang det blir flom. FOTO: BJØRN TORE NESS 

FLOM: Slik så det ut på Fv 17 ved Vassbotna under flommen for to uker siden. 

MYE VANN: Dette var situasjonen på motsatt side av Eidsvatnet under flommen hvor flere strekninger sto under vann. 

arkiv

HØYLANDET: Høylandet- ordfører Hege Nordheim-Viken kikker bortover Fv 17 på Vassbotna – ei strekning som sto under vann da flommen rammet.

– Det må være ei målsetting å unngå at noe slik skjer neste gang vi får en flom. Vi vet at den kommer, men vi vet ikke når. Vi må uansett være forberedt, sier Høylandet-ordføreren.

For å få gjort noe med nivået på Fv 17 og Fv 411 på den andre siden av Eidsvatnet, er kommunen avhengig av en dialog og et samarbeid med fylkeskommunen.

Vil møte fylkesråden

– Det kan bli en langvarig prosess. Jeg kommer til å invitere fylkesråd Tor Erik Jensen for å drøfte utfordringene med ham. Fv 17 er hovedferdselsåra i denne delen av Namdalen og vi må prøve å finne løsninger som kan motvirke at vegen må stenges, sier Nordheim-Viken.

Det er en invitasjon fylkesråd Jensen kommer til å svare ja til.

– Jeg har tenkt å ta turen til Høylandet for å gjennomføre befaring og møte. Dessverre har det ikke blitt anledning til det ennå. Flommen for to uker siden har gitt oss utfordringer som vi må se nærmere på, sier Jensen.

Hvilke tiltak som kan iverksettes, og når, er fylkesråden usikker på.

– Budsjettet for 2015 er lagt og skal det gjennomføres tiltak, så må det omdisponeres midler. Vi må uansett starte med vurderinger knyttet til hva det er mulig å få gjort, sier fylkesråden.

Handler lokalt

Mens staten og fylkeskommunen ikke har startet konkrete vurderinger knyttet til forbedringer på hovedvegene E6, som staten har ansvaret for, og Fv 17 som er fylkeskommunens ansvar, har Høylandet kommune allerede startet arbeidet for å se på hva som kreves for å utbedre de kommunale vegene til Øie og Bjørli for å kunne møte kommende flomsituasjoner.

– Teknisk etat har allerede startet arbeidet med ei sak som skal legges fram til politisk behandling. Jeg har oppfattet at det er bred enighet i kommunestyret om å prioritere nødvendige tiltak for å forhindre at veger stenges med det som konsekvens at folk ikke kommer seg fram og at melk må tømmes ut, sier ordføreren.

Hurtig avgjørelse

Ifølge teknisk sjef Arne Påsche vil saka legges fram for kommunestyret i april- eller i mai-møtet – med foreslåtte tiltak og beregnete kostnader.

Etter Hege Nordheim-Vikens mening kan flommen og brannen i Vassbotna stå som et godt bilde på betydninga av nærhet og lokalkunnskap fra redningsmannskapenes side.

– Vi fikk oppleve hva sikkerhet, beredskap og ikke minst lokal tilstedeværelse og kunnskap betyr når det oppstår slike situasjoner, sier hun.

Vegvedlikeholdet er forsømt

Ordførerne Per Olav Tyldum (Overhalla) og Morten Stene (Namsos) mener at vedlikeholdet på de fylkeskommunale vegene er forsømt.

Det er lista over vegstrekninger som skal asfalteres i år, som har fått de to ordførerne til å reagere.

– Hvilke kriterier legges til grunn når noen strekninger prioriteres? Det må være ille der det skal gjennomføres tiltak ettersom det bare er noen vegstrekninger i Lierne som når opp av tiltak på namdalske veger, sier Per Olav Tyldum som også er leder av samferdselsutvalget i Region Namdal.

Tyldum og Stene viser til en rekke eksempler hvor standarden, spesielt på Fv 17, er dårlig.

– I Overhalla er asfalten i ferd med å gå i oppløsning mange plasser. Vi har strekninger med dype spor i asfalten, noe som også er et stort problem på innfartsvegen til Namsos, sier Tyldum.

Morten Stene viser til at fylkesvegen fra Hylla til Namsos sentrum er en av fylkets mest trafikkerte vegstrekninger.

– Det er vanskelig å forstå at fylkeskommunen og Statens vegvesen ikke vurderer de dype sporene som så alvorlige at noe må gjøres, sier Stene.

Fylkesråd Tor Erik Jensen forstår ordførernes bekym- ringer. Samtidig viser han til at de prioriteringer som gjøres, er i tråd med vedtak i fylkestinget.

– Jeg er enig i at vi skulle ha gjort mer, etterslepet er stort, sier Jensen.