– En robust bomveg

Statens vegvesen mener at søndre del av Fv 17 med bru over Beitstadsundet og ny Fv 720 til Malm kan bygges for 1,5 milliarder kroner.

Bomveg: Skissen viser noe av nye Fv 17 fra Østvik med Beitstadsund bru og kryss for ny Fv 720 langs fjorden til Malm (øverst i venstre bildekant) der det kommer en bom. Fv 17 går i tunnel innom Holmvikbogen og videre nordover mot Sprova der det settes opp en bom på Aunmyra.SKISSE: STATENS VEGVESEN 

arkiv

STEINKJER/VERRAN: Planen er at utgiftene skal finansieres med 750 millioner i fylkeskommunale midler og 750 millioner i betaling fra bilistene.

– Dette er et robust bomvegprosjekt, konkluderer seksjonsleder Leif Magne Lillebakk i et brev til Nord-Trøndelag fylkeskommunene og kommunene Steinkjer og Verran.

Vegvesenet forslår å sette opp tre bomstasjoner, en i Sprova rett sør for Namdalseid-grensa, en på Dyrstad mellom Vellamelen og Asphaugen og en på nyvegen fra Beitstadsund-brua til Malm.

Bomsatser

I Sprova foreslås det en bomsats på 32 kroner for små kjøretøy og 96 kroner for store biler. Satsene på Dyrstad settes til 19 kroner og 57 kroner.

Mens det skal betales 38 kroner for liten bil og 114 kroner for stor bil til og fra Malm. Altså vil det koste 51 kroner for en tur mellom Namsos/Namdalseid og Steinkjer.

Innkrevinga av avgift skjer i begge retninger med automatiske bomstasjoner. Endelige takster fastsettes et halvt år før bompengeinnkrevinga starter opp i 2019/2020.

Maks 60 passeringer

Trafikanter som betaler med automatisk brikke oppnår 10 prosent rabatt. Det innføres et tak på 60 passeringer per bomstasjon per kalendermåned.

Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor bompengeinntektene svikter og/eller at finansieringskostnadene blir høyere kan perioden med bompenger forlenges med inntil fem år og/eller takstene økes med inntil 20 prosent.

Satsene som er nevnt er basert på rentenivå på 6,5 prosent. Vegvesenet foreslår at dette reduseres til fem prosent som gir grunnlag for å redusere takstene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal etter planen ta opp lån, men kan også være villig til å stille garanti dersom det besluttes at lånet forvaltes av et bompengeselskap.

Steinkjer kommunestyre skal behandle forslaget onsdag mens Verran-politikerne tar standpunkt torsdag. Fylkes- tinget skal behandle forslaget i slutten av april.

Bomsatser basert på kostnad og nytte

I beregninger av bom- satsene tar Statens vegvesen hensyn til nytten for trafikantene.

De som kjører Malm-Steinkjer får mye kortere veg og det må de også betale for.

For dem som kjører strekninga Vellamelen-Steinkjer blir det små forandringer. Men de må betale noe for at vegen legges utenom tettstedet.

Dette er noen av betraktningene som kommer til uttrykk i brevet som Statens vegvesen sender over til politisk behandling i fylkeskommunen og Steinkjer og Verran kommuner.

Namsos og Namdalseid får til sendt brevet bare til orientering.

Først når det eventuelt blir lansert utbygging av nordre del av Fv 17 mellom Sprova og Steinkjer, blir dette en sak for politikerne i de to kommunene.

Beregningene viser at seks til ni prosent av trafikken til og fra Malm har reisemål nordover. De øvrige 91–94 prosent har reisemål sørover i retning Steinkjer.

Vegvesenet peker på at det er teoretisk mulig å kjøre alternative ruter for alle innkrevingspunktene.
For å unngå bommen i Sprova er vil det bety å kjøre til Namsos og E6 i retning Steinkjer.

– Omkjøringa innebærer nesten en dobling av kjøredistanse fra Namsos til Steinkjer (fra 67 km til 122 km). For reiser mellom Namdalseid og Steinkjer er økninga enda større. Innføringa av bompenger som foreslås kan imidlertid føre til at flere som bor langs strekninga mellom Namsos og Grong velger E6 i stedet for Fv 17 ved reiser sørover, påpeker seksjonssjef Leif Magne Lillebekk.

Kjørende til/fra Malm vil få fire ganger lenger veg for å unngå bommen ved nybrua.
Sør for Jådåren kan en ta av mot øst og komme inn på E6-en, men da blir turen fem kilometer lenger.

Det er også en omkjøringsmulighet mellom Vellamelen og Steinkjer, men også her blir strekninga ei halv mil lenger enn langs Fv 17.