Dette vedtok Fremskrittspartiet

Fra 1. til 3. mai hadde Fremskrittspartiet landsmøte på Gardermoen. Her er vedtakene de kom fram til.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

arkiv

Fremskrittspartiet vedtok blant annet følgende forslag under landsmøtet på Gardermoen 1.-3. mai.


Innvandring og asyl
- Nei til å ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger.
- Omdisponere midler i bistandsbudsjettet for å hjelpe flere flyktninger i nærområdene til Syria.
- La flyktninger med arbeids- og oppholdstillatelse bosette seg i kommuner der de har signert arbeidskontrakt.
- Fremmedkrigere for terrorgrupper som har to statsborgerskap skal utvises og miste sitt norske statsborgerskap.
- Styrke arbeidet mot tvangsekteskap og forby søskenbarnekteskap.
- Arbeide for et tilknytningskrav for familiegjenforening.
- Ytterligere innstramminger av dagens asylsystem.


Forsvar
- Øke forsvarsbudsjettet med 2 milliarder kroner i 2016 og en opptrapping mot et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP innen fem år.


Kultur
- Mulighet for å betale lavere lisens uten tilgang til NRK nett-TV.
- Redusere momssatsen for all kulturaktivitet til 8 prosent, slik det er for kinoer og museer i dag.


Bolig
- En rekke endringer i boligpolitikken, som å fjerne all boplikt og færre krav til nye boliger.
- Beholde ordningene med boligsparing for ungdom (BSU) og skattefrie leieinntekter på bolig.


Helse og omsorg
- Vurdere å utvide ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) til å omfatte bruk legemiddelet naltrekson.
- En rekke tiltak rettet mot unge uføre, som hyppigere vurdering av helsetilstand og enklere regler for deltidsarbeid.
- Tiltak for uføre som taper på uførereformen.
- Ny, nasjonal sykehusplan som innebærer økt valgfrihet og at ledig kapasitet hos private aktører kan supplere det offentlige helsevesenet.
- Arbeide for trivselstiltak på sykehusenes barne- og ungdomsavdelinger.


Annet
- Ordningen med bypakker skal fortsette i ni definerte byområder, men nye byer skal ikke få ta del i ordningen.
- Tilbakeføre deler av fylkesveinettet til staten.
- En rekke tiltak for å redusere arbeidsledigheten blant unge, som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne og å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
- Kommuner må legge fram regnskap for å vise at selvkostprinsippet overholdes for gebyr på kommunale tjenester.
- En reform av lekfolks innflytelse i juryordningen.
- Sørge for at søsken ikke splittes etter omsorgsovertakelser, og vurdere familiemedlemmer først som fosterforeldre.


(©NTB)