Fortsatt veldig mye elg

Naturdata AS i Røyrvik har sett på fjorårets elgjakt og gjort anbefalinger for årets jakt for de fleste kommunene i Namdal.
arkiv

KOLVEREID: På oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har Naturdata AS utarbeidet en bestandsplan for alle kommunene i fylket bortsett fra Vikna og Leka. Vikna har egne planer, og elgjakta i Leka sorterer under Bindal og kommer dermed inn under Nordland som ikke har laget tilsvarende bestandsvurderinger.
 

Rapporten viser at det har vært en økning i antallet felte elg, og totalt ble det felt 5.501 elger i Nord-Trøndelag i fjor.
 

Antallet sett elg per jegerdagsverk, som er et mål på bestandstetthet, har vært litt økende over år selv om det har stabilisert seg litt de siste par årene.
Slaktevektene på kalv og ungdyr har også stort sett gått ned. Unntaket er Indre Namdal der slaktevektene har stabilisert seg.

Hjorteviltregion 3

Bestandsplanen er delt opp i hjorteviltregioner, og har i tillegg til kommunevise oversikter også en oversikt over regionene.
 

I region 3, som blant andre har med Flatanger og Namdalseid, anbefaler Naturdata å redusere avskytinga noe. I fjor ble det felt 1.596 elg i regionen, og Naturdata anbefaler et uttak på 1.535.
 

For Flatanger sitt vedkommende anbefales det å redusere avskytinga fra 121 skutte (av 176 tildelte) i 2014 til et uttak på 105 i år. Dette begrunnes med at stammen sannsynligvis er på veg ned.
 

Også i Namdalseid er det mye som tyder på at bestanden er på veg ned. Derfor anbefales det en reduksjon i avskytinga fra 368 til 320. Blant annet begrunnes det i nedgang i sett elg per jegerdagsverk, og at avskytinga de siste par årene har vært over tilveksten.

Hjorteregion 4

Består av Fosnes, Namsos, Overhalla, Høylandet, Nærøy, Vikna og Leka.
Hele regionen som helhet anbefales en reduksjon i felling fra 1.149 i 2014 til 1.080 i år.
 

I Fosnes har sett elg i forhold til jegerdager gått nedover i flere år. Antallet sette kyr i forhold til okse er høyt, og i tillegg tyder det på at avskyting kanskje har ligget litt over tilveksten. Derfor anbefaler Naturdata AS en reduksjon i avskyting fra 124 felte i fjor til 110 i år.
 

Høylandet har hatt en økning i bestanden fra 2009 og fram til 2014. Sett elg per jegerdagsverk går opp, det samme er antallet kalv per ku (flere tvillinger) og prosentene felt av sett elg går ned. Alt dette tyder på en bestand i vekst. Derfor anbefaler Naturdata As ei betydelig økning i avskyting fra 141 felte i fjor til 170 i år.
 

I Namsos har sett elg per jegerdagsverk økt stabilt over flere år, men i fjor gikk det ned. Samtidig gikk andelen skutt elg av sett elg opp. Til tross for det er avskytinga i Namsos på et historisk høyt nivå, og Naturdata er usikre på om vinterbeitene tåler en så stor elgstamme.
De anbefaler likevel en liten reduksjon i avskyting fra 240 til 230.
 

Også i Nærøy er det en reduksjon i antallet sett elg per jegerdagsverk. Det har vært et ønske i kommunen om å redusere elgstammen, og derfor har det vært høye kvoter et par år. Naturdata tror den reduksjonen har kommet, og anbefaler en reduksjon i avskyting fra 322 til 280.
 

I Overhalla har bestanden gått ned de siste to årene. I fjor ble det skutt 322 og Naturdata anbefaler en avskyting på 280 i år.

Hjorteviltregion 5

Består av Grong, Lierne, Namsskogan Røyrvik og Snåsa. I regionen som helhet anbefales det å øke avskytinga fra 1178 til 1235.
 

I Grong blir det sett forholdsvis lite elg per jegerdagsverk. Kalveproduksjonen er synkende, og det blir sett litt for mange kyr i forhold til okser. Likevel vil Naturdata foreslå at avskytinga holdes på 2014 nivå. Altså 220 dyr.
 

I Lierne har jaktuttaket vært synkende siden 2004. Det blir produsert mye kalver, og kjønnsfordeling er god. Det anbefales litt økt avskyting fra 417 til 430 dyr.
 

I Namsskogan er det en negativ trend når det gjelder kalver. Det ser ut til at det er færre tvillingkalver, og dermed færre kalver per ku. Likevel tyder sett elg per jegerdag at stammen er svakt økende. Det kan skyldes at det er mye mindre elg som har omkommet i trafikk og på jernbane de siste par år. Naturdata As anbefaler at fellingene økes fra 134 felte i 2014 til 170 i år.
 

Elgstammen har økt i Røyrvik de siste årene. Antallet sett elg per jegerdagsverk har gått opp fra 2007. Samtidig har kjønnsfordelinga bedret seg. Kommunen har også en relativt stor andel tvillinger. I 2014 ble 45 % av de kalveførende kyrne sett med tvillingkalver under jakta. Antallet fellinger har økt de siste årene, men sannsynligvis ikke nok til å bremse veksten i bestanden og Naturdata As anbefaler å øke fellingene fra 70 til 85 dyr.
 

Snåsa har sett en betydelig nedgang i tallet kalv per ku de siste årene. Andelen sett ku i forhold til sett okse er høyt, men ikke alarmerende. Likevel anbefaler Naturdata AS at kuandelen økes litt for å møte kommunens egen målsetting om et ku- per okseforhold på 2. De ligger nå på 2,39. Samtidig anbefaler de at kvoten holdes noenlunde som i fjor. 336 i 2014 og 330 i år.