Full intern uenighet i HNT etter at intern rapport ble overlevert styret

Ut mot egen ledelse

Lokal «namdalsledelse» står steilt imot helseforetakets offisielle holdning angående kapasiteten ved psykiatrisk avdeling i Namsos ved en nedleggelse av sengeposten på DPS Kolvereid.

Sykehuset Namsos Psykiatrisk klinikk FOTO: BJØRN TORE NESS 

TAUS: Avdelingsleder Arnt Håvard Moe er taus om hvorvidt argumentene namdalsledelsen bruker holder vann. 

Psykiatrisk klinikk FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Før styremøtet Helse Nord-Trøndelag mandag, ble det distribuert en «Konsekvensutredning av namdalspsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid».

Der sies det at en reduksjon av senger ved DPS Kolvereid uten ei økning av senger ved Sykehuset Namsos, frykter fagmiljøet i Namsos at kravet for innleggelse blir høyere.

«Dette kan føre til flere avslag på pasienter som søkes til innleggelse, samt lengre ventetid for dem som får innvilget sin søknad», heter det i rapporten.


Krever åtte nye årsverk


Videre hevder lokal ledelse i Namsos at det for å imøtekomme behovet for innleggelser fra Bindal og Ytre Namdal, vil kreves at antall pasientrom i Namsos økes med fem. Likeledes, hevdes det, trenger man ei økning på fire årsverk av miljøpersonell samt to nye behandlere med høgskole- eller universitetsutdannelse. De mener også at poliklinikken i Kolvereid må styrkes med to årsverk, og at det må organiseres en ambulant tjeneste for å samarbeide om pasienter og forestå veiledning til kommunene.

Konsekvensutredninga er undertegnet av avdelingsleder Arnt Håvard Moe


– Har ingen kommentar


Men Moe ønsker ikke å uttale seg til NA om denne saken. Han sier det er besluttet at det er fagsjef Paul Georg Skogen som skal uttale seg om DPS-saken.

– Men dette handler om lokale forhold. Hvorfor vil du ikke kommentere det, og hvorfor har dere distribuert rapporten til styret i HNT?

– Jeg har delt rapporten med min leder, og har ikke sendt noe til styret. Andre kommentarer til dette har jeg ikke, sier Moe.


– Unødvendig akkurat nå


Fagsjef Paul Georg Skogen mener det var veldig unødvendig å offentliggjøre rapporten akkurat nå.

– Det er trasig at dialogen/diskusjonen om hvordan klinikken skal disponere sine ressurser internt blir offentliggjort, sier Skogen, som beskriver rapporten som et internt notat.

– De har brukt et tallgrunnlag som ikke er korrekt. Fire alderspsykiatriske senger skal regnes inn. Poenget er at det er tilstrekkelig kapasitet ved Sykehuset Namsos selv om det legges ned seks senger på Kolvereid, sier han.

Skogen hevder at alle tilgjengelige senger medtas, vil antall døgnpasser per tusen innbygger ligge over det som er tilfelle i sørdelen av fylket, samt at bemanninga per døgnplass vil være vel så god som i sørdelen av fylket.


Klarer seg godt i sør


– Og i sørdelen av fylket klarer de å drive forsvarlig med den bemanninga, påpeker Skogen, som opplyser at det ble gjort en stor konsekvensutredning på konsekvens og kapasitet før jul.

– Hvorfor da komme med nye tall nå?

– De har laget ei vurdering av hvordan de ser på situasjonen, en vurdering som var ment som et innspill i en intern prosess, svarer Skogen.

Fagsjefen opplyser at helseforetakets folk ser på rapporten og kommer med nødvendige kommentarer til påstandene fra namdalsledelsen før det ekstraordinære styremøtet kommende mandag.

– Vi må presentere de riktige tallene for styret når notatet inneholder mangelfulle og til dels uriktige tall, sier fagsjef Paul Georg Skogen i HNT.