Region Namdal: – Betydelig dårligere tilbud

Region Namdal støtter kommunene i Ytre Namdal og Bindal i kampen for å hindre nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid.

DPS Kolvereid FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

SKOROVATN: – Region Namdal har fulgt nøye med i prosessen knyttet til nedleggelse av sengeposten på DPS Kolvereid og mener en slik avgjørelse er svært negativt for tilbudet til en del av befolkningen i Namdalen, skriver Region Namdal i en uttalelse til styret i Helse Nord-Trøndelag.

Region Namdal slutter seg til kravet fra kommunene i BYN-regionen (Bindal, Leka, Vikna og Nærøy) om at tilbudet må viderføres.– Det bemerkes også at det er påfallende at HNT foretar et slikt grep når tidligere erfaring viser at helseforetaket har vært svært opptatt av likeverdige tjenestetilbud over hele fylket.

Samtidig er det paradoksalt at en slik tjeneste skal bygegs ned i Namdalen når de nasjonale styringssignalene er entydige på at psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres og styrkes, uttaler Region Namdal.

Kommunene i BYN-regionen har gått i front, sammen med helseforetaket, for å kunne utvikle nye arbeidsformer i forhold til det som er kommunenes ansvar og i grensesnittet mellom 1.- og 2. linjetjenesten.


  • Les også: -Da er det verre med dem som må vente på å få hjelp – de som lider


– Region Namdal vil berømme at vi har kommuner som ønsker å delta i nasjonale pionerprosjekter for å utvikle framtidas psykiatri, som ikke minst tar hensyn til likeverdige og styrkede tilbud over hele landet. Sett i lys av dette oppleves det som oppsiktsvekkende at helseforetaket i påvente av en slik prosess ikke utnytter dette potensialet sammen med kommunene, men heller velge å legge ned sengeposten og dermed svekke muligheten for å bli aktuell i en prøveordning med å overføre DPS som en spesialisthelsetjeneste til kommunene.

Helsekomiteen har tidligere orientert Region Namdal om at eventuelle nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid vil ha konsekvenser for psykiatritilbudet i hele Namdalen.

– Konsekvensene ved nedleggelse vil være et betydelig dårligere tilbud til en utsatt og svak gruppe i samfunnet, med ytterligere økt ventetid på behandling, flere akuttinnleggelser og lengre liggetid.


  • Les også:

    Full intern uenighet i HNT etter at intern rapport ble overlevert styret

    Ut mot egen ledelse

    Lokal «namdalsledelse» står steilt imot helseforetakets offisielle holdning angående kapasiteten ved psykiatrisk avdeling i Namsos ved en nedleggelse av sengeposten på DPS Kolvereid.


Region Namdal mener at dette vil føre til økt press på kommunale tjenester uten at kommunene er rustet til dette kompetansemessig og økonomisk, eller gjort avtale om slik intensjonsavtale mellom kommunene og helseforetaket beskriver. Dette er en utvikling som Region Namdal ikke kan akseptere og anmoder at sengeposten ved DPS Kolvereid videreføres. Psykiatritilbudet i hele Namdalen bør styrkes i tråd med regionale og nasjonale føringer.

Region Namdal vil ha et likeverdig og godt tjenestetilbud til alle grupper i samfunnet i hele regionen.

– Region Namdal henstiller på det sterkeste om at HNT fortsatt bidrar til å oppfylle intensjonen om fullverdige og likeverdige psykiatritjenesten i hele Namdalen.

arkiv