Krokodillegapets fordeling av goder og skatter

arkiv

I den offentlige debatten snakkes det ofte om kommunale avgifter og eiendomsskatt, men det snakkes lite om brukerbetalinger på sykehjem, barnehager, kulturskole og skolefritidsordning. For SV er et økende antall barn og voksne som lever i fattigdom et alvorlig sykdomstegn for samfunnet. Vi vil ha færre fattige barn og unge. For å få til det må vi dele godene bedre. Det betyr at vi må tåle eiendomsskatt og kommunale avgifter, siden det er en del av omfordelingen av ressurser i samfunnet vårt.


Den franske økonomen Pikkety sitt krokodillegapet gir et godt bilde av hvor utfordrende samfunnets utvikling er. Det viser hvordan avkastning på kapital og privat velstand blir stadig større enn den økonomiske veksten i samfunnet. Han har stilt spørsmålet ved om rikdom kommer som følge av hardt arbeid og innsats eller om rikdom kommer som følge av at noen  eier store deler av samfunnets ressurser. I klasserommet får alle elever fortalt at bare de jobber hardt, har de alle sammen like muligheter, men det Pikkety har vist, er at forskjellene i vårt samfunn øker i et stigende tempo, og at arven fra foreldre dine blir stadig viktigere for dine muligheter til å lykkes. Det betyr at din familiebakgrunn blir langt viktigere enn dine evner, din innsats og dine resultater på skole. Vi har ikke lengre like muligheter og antall mennesker som står utenfor i samfunnet øker. Paradokset er at flertallet av oss har fått økt velferd og når vi får et økt skattetrykk – så har store deler av oss beveget oss politisk til høyre i gode velferdstider og problemet krokodillegapet påviser, blir avvist.

SV avviser ikke det økende gapet. Vi vil ha et samfunn hvor folk gis muligheter uavhengig av arv eller foreldres økonomi til å delta og hvor innsats lønner seg. Derfor vil vi nasjonalt skattlegge aksjeutbytte som lønnsinntekt, lokalt vil vi ha eiendomsskatt for sikre barn og unge tilgang til kultur- og idrettsarenaer, skole skal være gratis og barnehager, skolefritidsordning, kulturskole og helsetjenester skal ikke koste mer enn folk har råd til.