Brukerne først

Bildetekst 

arkiv

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv, og I dagens Norge er det bred enighet om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet som alle andre.

Hver kommune burde hatt eget brukerombud. Det er særs viktig at brukernes meninger og behov blir ivaretatt. Før fikk en dekt kostnadene til ledsager, i dag må brukeren betale for dette. Svak kommuneøkonomi går ut over mange brukeres velferd.

Folk først, eller brukeren først, er et begrep som er viktig innen politikk og offentlig velferd.

Særlig viktig er det å se verdien på det tjenestetilbudet som ytes. Det er viktig brukerne får en helhetlig tilrettelegging. I dette arbeidet bør Rådet for funksjonshemmede utgjøre en viktig ressurs i Brukerkontorets arbeid.

Et brukerombud ivaretar brukernes meninger, behov og interesser. Brukerombudet kan også koordinere frivilligheten inn der det er behov i kommunen. Koordinere ufaglærte til å arbeide der det trengs.

Det er bred enighet om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som alle andre til å delta fullt ut på alle livets områder. Likevel er det langt igjen før virkeligheten samsvarer med målene.

Vi vet at mennesker med funksjonsnedsettelser:

• Har vanske med å kommer seg inn i offentlige bygg, skoler, butikker og kafeer.

• Har vansker med å benytte offentlig transport.

• Ønsker å jobbe, men kommer ikke inn på arbeidsmarkedet.

• Har dårligere levekår enn befolkningen for øvrig.

• Plasseres mot sin vilje på institusjon eller i institusjonsliknenede boformer.

• Møter et tungrodd byråkrati i kampen for å få oppfylt sine rettigheter.

• Opplever et tjenestetilbud som varierer urimelig mye fra kommune til kommune.

Rådmannen, ordføreren, ledere i kommunen og avdelingsledere bør ta vakter i kommunen for å se hvor skoen trykker. Det har blant annet Namsos Venstre gjort, da de hospiterte på Namsos helsehus for en tid tilbake. På denne måten kan respekten mellom kommunen og brukere økes. En leder vet ikke alltid hva en bruker vil og friheten begrenses betraktelig deretter.