Markante hopp på rangeringa

Vikna er fortsatt den høyest rangerte kommunen i Namdalen i kommune-NM, mens Namsos er best på kommuneøkonomi sett fra et næringslivsperspektiv.

Kommuneøkonomi: Namsos kommune hopper opp 52 plasser når det kommer til kommuneøkonomi. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Fornøyd: Rådmann Gunnar Lien er fornøyd med at de grepene kommunen har gjort har effekt. ¬ 

arkiv

Namsos: – Det er hyggelig å få bekreftet det vi har visst lenge, at de grepene vi har gjort, og de planene vi har lagt for å få kontroll med økonomien har hatt den effekten vi satte oss som mål, sier rådmann Gunnar Lien i Namsos

NM i kommune

Kommune -NM er et barometer hvor vekstkraft og attraktivitet for næringslivet er utgangspunktet for de indikatorene NHO har valgt å måle. Tallene og rangeringene baserer seg på statistiske opplysninger ut fra de spesifikke indikatorene, og omfatter 77 regioner (NHOs inndeling), og 428 kommuner i landet.

Ifølge Vista Analyse som har utarbeidet rapporten for NHO viser hovedtrekkene at de høyest rangerte kommunene ligger sentralt på Østlandet, langs Sørlandskysten, og langs Vestlandskysten til Bergen. I tillegg kommer kystbyer nordover til Tromsø, mens kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i innlandet på Østlandet. Det er også en generell trend at større kommuner kommer bedre ut av rangeringa enn de små.

Næringsliv

Vikna er den høyest rangerte kommunen i Namdalen (136 av 428), selv om de har falt noen plasser på kommunerangeringa, og nå må se seg forbigått av naboen Leka på næringsindikatorene.

Øykommunen er rangert som nummer 66 i landet på næringslivsindikatorene til NHO, og totalt er Leka nummer 349 på rangeringa, den høyeste plasseringa siden målingene startet.

Lierne er høyt rangert for 2014 (133 av 428), men hvor mye det vil endre seg innen utgangen av året vil avhenge av omstillinga som er i gang i Lierne.

Det kan være verdt å merke seg at det ikke ser ut til å være noen direkte sammenheng mellom næringslivsrangeringa og kompetanse i befolkninga.

Kommuneøkonomi

Det har vært sagt og skrevet mye om kommuneøkonomien i Namsos de siste par årene. Ifølge NHOs målinger og parametere står det faktisk ganske bra til med namsosøkonomien ved utgangen av 2014.

Namsos er rangert som nummer 65 av landets 428 kommuner (opp 52 plasser), og samtidig er dette den beste plasseringa Namsos har oppnådd på det området siden NHOs kommune-NM startet i 2009.

– De siste rapportene viser at 2015 ser ut til å gå slik som planlagt, den økonomiske utviklinga hittil i år følger de budsjettmålene vi har satt, sier Lien.

Tabellene viser også at de største kommunene i folketall også rangeres best på kommuneøkonomi.

– Det betyr ikke at vi skal begynne å bruke mer penger igjen. Det blir fortsatt stram styring innenfor de retningslinjene som er lagt, men jeg kjenner at vi i det minste nå har skaffet oss kontroll og det gjør det enklere å se på hvilke områder vi skal prioritere framover, sier han.

Arbeid og folk

Denne målinga omfatter blant annet sykefravær, arbeidsledige, uføre og sysselsettingsandel.

Her er Namdalens minste kommune i folketall best i klassen. Røyrvik er rangert som nummer 138 landet, i den andre enden av rangeringa finner vi Namdalens nest største kommune Nærøy, som havner helt nede på en 396. plass, til tross for at kommunen totalt sett har klatret 31 plasser på rangeringa siden i fjor.

Overhalla er nest best totalt (180 av 428), og best av kommunene i Namdalen (134 av 428) når det gjelder indikatorene som tar for seg befolkningsvekst, andel unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken og framtidig befolkningsutvikling. Det er ikke overraskende, men like fullt bekymringsfullt at de små kommunene i Namdalen kommer svært dårlig ut på dette området.