Mangfoldig landbruk

LANDBRUK: KrF ønsker et mangfoldig landbruk, skriver KrFs førstekandidat til Fylkestingsvalget. FOTO: TOR IVAR VIKEN 

arkiv

En sterk og fremtidsrettet landbruksnæring er viktig for å sikre matproduksjon, bosetting i distriktene og et rikt kulturlandskap. Nord-Trøndelag KrF ønsker forvalteransvar i landbrukspolitikken slik at jorda kan gi nok og trygg mat også for kommende generasjoner.

Nord-Trøndelag er et stolt landbruksfylke som får en større andel av verdiskapningen sin fra jordbruket enn noe annet fylke. For KrF er det viktig å opprettholde levende bygder med økt matproduksjon, aktivt skogbruk, god kulturlandskapspleie og lokal foredling av råvarer. Vi ønsker at den tradisjonelle strukturen i landbruket videreføres og at både små og større enheter kan drive lønnsomt.

Jordbruk handler først og fremst om sikker matproduksjon. Norskprodusert, kortreist og trygg mat er en verdi KrF setter høyt. I Norge importerer vi mer enn halvparten av den maten vi spiser. I tillegg importerer vi en stor andel av innsatsfaktorene i matproduksjonen. For KrF er det viktig at matproduksjonen økes, også sett i forhold til beredskapsevnen i samfunnet. God dyrevelferd, godt smittevern, lite sykdom og lavt medisinforbruk er andre områder KrF vil arbeide for.

Matjorda representerer en av våre aller viktigste ressurser og må derfor ivaretas på en bedre måte enn i dag. Det gjelder både i forhold til jordkultur og nedbygging av matjord. Nord-Trøndelag KrF vil arbeide for en restriktiv jordvernpolitikk med sterke begrensninger og føringer for omdisponering av dyrka mark. Vi ønsker offentlige jordfond der omsetting av dyrka jord pålegges en avgift som går inn i fondene. Formålet er å gjøre dyrka jord mindre aktuell til utbyggingsformål, samt at fondene kan anvendes til forbedring og nydyrking av jordarealer.

Rekruttering til yrker innen landbruket er en utfordring også Nord-Trøndelag står overfor. KrF ser det som en viktig oppgave å ivareta gode økonomiske rammevilkår for hele landbruket og spesielt for melkeproduksjon og beitebruk. Vi vil også arbeide for økonomiske ordninger for samdrifter, som kompenserer for noe av medlemmenes individuelle tilskudd, samt gode etablerings- og driftsordninger for småskala- og nisjeproduksjon innen landbruket.

En stemme til Nord-Trøndelag KrF 14. september er en stemme til et trygt landbruk og en aktiv distriktspolitikk!