Store forskjeller i barnehagene

ÅPNING: Bildet er fra åpninga av nye Bangsund barnehage i 2011. 

arkiv

Barnas utdanning starter i barnehagen. I barnehagen læres grunnleggende ferdig- heter som språk, motorikk og sosial og kognitiv utvikling. Gjennom lek, opplevelser og erfaringer utvikles kunnskap, ferdigheter og mestringsevne. Barnehagelærerne kan veilede barn som strever sosialt inn i lek og oppdager om barn har forsinket utvikling. De kan sette i gang tiltak som kan hjelpe barnet videre. Barne- hagepedagogikken inkluderer syv fagområder innenfor bl.a . naturfag, estetiske fag, språk og samfunnsfag, noe som danner grunnlag for den videre læringen i skolen.

En forutsetning for at pedagogene i barnehagen kan gjøre jobben sin er at det er tilstrekkelig bemanning og nok barnehagelærere. Vi har i dag en lovfestet pedagogtetthet på maksimalt 7-9 barn under 3 år pr lærer og 16-18 barn over tre år, men ingen lovfestet norm når det gjelder den totale bemanningen. Dette fører til store forskjeller i Barnehage-Norge når det gjelder bemanning, men også når det gjelder pedagogtetthet. I Nord-Trøndelag er det hele 63 barnehager som ikke oppfyller det lovfestede kravet til pedagogisk bemanning.

De siste årene har andelen barn under tre år i barnehagen økt drastisk. Små barn krever flere voksne og enda tettere oppfølging for å føle seg trygge og utvikle seg maksimalt. De siste årene har også oppholds- tiden for barna har økt – 92 % av barna tilbringer mellom 7 og 8 timer i barnehagen hver dag. Bemanningen i barnehagene har ikke økt i takt med denne utviklingen, snarere tvert i mot. Mange barnehager har kuttet i grunnbemanningen og enda flere har måttet kutte i vikarbruken. Det betyr at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, møtevirksomhet, kurs osv. Trøndelag Forskning og Utviklings rapport fra 2014 viser at hver femte offentlige barnehage har full bemanning bare 2-3 timer om dagen. 60 % har full bemanning 4-5 timer om dagen – altså bare halve dagen.

Det er store forskjeller på hvor mange barn pedagogene i nord-trønderske barnehager har ansvaret for. I de kommuner hvor pedagogtettheten er høyest har pedagogene ansvar for 6 barn, mens i de dårligste barnehagene har hver pedagog hele 14 barn de skal følge opp. (Kostratall for 2014, justert for ulik pedagognorm for barn under og over 3 år.) Hvert enkelt barn skal følges opp i lek, aktiviteter og omsorgssituasjoner. Pedagogen observerer, støtter og setter ord på det hvert enkelt barn opplever. Opplevelsene bearbeides gjennom samtale, tegning og maling, og studier av bildene. Pedagogen opp- fatter det barna interesserer seg for og er med på å utforske og videreutvikle interessen. De er nært på og støtter barn som har liten tro på egne ferdigheter. Slik lærer barn. Slik jobber en barnehagelærer.

Barnas utdanning starter i barnehagen og derfor bør politikerne bli mer opptatt av kvaliteten på barnehagene i kommunen sin. Men kvalitet kommer ikke av seg selv – vi må ha flere barnehagelærere.