Fin framgang for NTS

NTS-lokomotivet kan notere pen framgang i driftsinntektene etter 2. kvartal. Sammenlignet med i fjor har de økt med nesten 26 millioner kroner.

FRAMGANG: Administrerende direktør i NTS, Espen Ledang kan notere gode tall for selskapet etter 1. halvår. 

arkiv

NAMSOS: Konsernets samlede driftsinntekter etter første halvår utgjør 204,9 millioner mot 179 millioner i samme periode i fjor.

Har kjøpt nye fartøy

Reultatet før skatt og avgifter endte på kr 58,0 mill. (kr 39,2 mill. i fjor), mens konsernets driftsresultat i halvåret utgjør kr 31,0 mill. (kr 22,1 mill. i fjor).

Økningen i omsetninga skyldes i hovedsak kjøp av nye fartøy i Norsk Fisketransport AS, samt at KB Dykk AS er innlemmet i konsernet.


Selv om netto rentekostnader har økt med kr 6,6 mill. i forhold til samme periode i fjor - dette som følge av nye låneopptak relater til investering i fartøy - oppveies dette med urealiserte inntekter på rentesikringsavtaler som gir en positiv resultateffekt på kr 8,6 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg gir resultatbidrag fra tilknyttede selskaper gir en resultatframgang på kr 4,6 mill.


Regnskapet for 2014 er omarbeidet, slik at avhendet virksomhet (NTS Transport AS og NTS Miljø AS) kommer over periodens resultat, og ikke over driftsresultat som vist i fjor.

Høyere aktivitet 2. halvår

Konsernets virksomhetsområder påvirkes av sesongmessige svingninger, og 1. halvår har normalt lavere aktivitet enn 2. halvår, skriver selskapet i sin kommentar til tallene.

Av en totalbalanse på kr 1.394,6 mill., utgjør bokført egenkapital før minoritetsinteresser kr 340,4 mill. Langsiktig gjeld utgjør kr 982,8 mill., mens kontanter og bankinnskudd utgjør 70,0 mill. Egenkapitalandelen utgjør 24,4 prosent mot 32,6 prosent på samme tid i fjor.