Formannskapet i Namsos på befaring

– Nyttig å få kunnskap om lakselusa

– Det er godt å se at næringa tar problemet med lus på alvor, mener formannskapet i Namsos. Tirsdag fikk de innblikk i forskningsprosjektet som planlegges i Namsenfjorden.

På befaring: Fra venstre: Randi Dille (Sp), Tove Nyborg (Ap), Tom Collett Prytz (H), Amund Lein (H), Marit Elisabeth Haukø (Ap) og resten av formannskapet i Namsos fikk seg en tur med rib for å se hvor det planlagte anlegget i Rausunda skal ligge. 

Forklarte: Henning Andre Urke, seniorrådgiver hos INAQ AS, fortalte litt om prosjektet. 

Rausunda: Sondre Johnsrud (i midten) forklarer formannskapet hva de tenker om lokasjonen i Rausunda. 

arkiv

FLATANGER: Hvis alt går etter planen, skal samarbeids- prosjektet mellom Bjørøya AS, Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø, Nina, NMBU, og INAQ AS komme i gang til våren neste år. Her er hoved- formålet å dokumentere vandringsmønsteret til smolt og vinterstøinger av laks og sjøørret fra Namsen-, Årgårds- og Salsvassdraget i områder med oppdrett og bruke det som grunnlag for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til lakselusinfeksjoner og optimalisering av avlusingsstrategier. Dette for å sikre ei bærekraftig oppdrettsnæring i området.


Mange meninger


Det har blitt skrevet mye om Bjørøya sine planer om å legge et oppdrettsanlegg i Rausunda, ytterst i Namsenfjorden. Det har fått mange sinn i kok, da med tanke på faren for at vill- laksen skal bli eksponert for lakselus fra oppdrettsanlegget.

– Lakselusa er vårt største problem i dag. Vi må ha stålkontroll på lusa, fortalte daglig leder i Bjørøya AS, Per-Anton Løfsnes. Men vi ønsker å vite mer om fiskens vandring og på den måten optimalisere vår bekjempelse av lakselus.

– Hvordan skal oppdretts- næringa i Namdal være bærekraftig hvis de ikke har kunnskap om hvilken påvirkning lusa har på fisken og på hvilken tid på året laksen blir utsatt for lusa, forteller Henning Andre Urke, seniorrådgiver hos INAQ AS.


Befaring


Tirsdag var Namsos formannskap på besøk hos oppdretts- aktøren, både for å få innføring i forskningsprosjektet, men også for å få se nøyaktig hvor den planlagte lokasjonen i Rausunda er.

– Det er godt å se at næringa tar problemet med lus på alvor, og at de setter i verk tiltak. Det virker som at de har gode tanker om å få til miljømessig god drift i framtida, sier Mona Fossland (SV).

– Namsos skal være en havbrukskommune, og da er det veldig viktig at vi sitter med den kunnskapen som trengs, mener Lill Th. Sandvik Solvi (V).

Det planlagte prosjektet går i korte trekk ut på å merke smolt og sette ut lyttebøyer som fanger opp signaler fra den merka fisken. Med dette kan de se utvandringsmønsteret til fisken og oppholdstid både elv, fjord og kystnære strøk.

– Vi har hatt et liknende prosjekt gående i Sogn fra 2009. Der har vi kommet opp med resultater som viser nøyaktig når smolten vandrer ut av elva, og når det er sannsynlig at den blir utsatt for lakselus. Dette kan vi igjen bruke for å tidfeste når det er optimalt for oppdrettsnæringa å avluse fisken i merdene, sier Urke. I tillegg er det jo viktig at en også overvåker på rett tidspunktet i forhold til å kunne evaluere effekten dette tiltaket har på vill laksefisk.

I Sogn er dette et samarbeidsprosjekt mellom både oppdrettsnæringa, kraftselskap, elveeierne og andre interesseorganisasjoner.

– Det er viktig at vi får med grunneierne i Namsenvass- draget på et slikt prosjekt. Hvis ikke de er med, vil det være tragisk. Vi trenger virkelig den forskninga, mener Kjersti Tommelstad (SV).