Agnar Moe, Namdalseid

FV 17 og hva loven sier

arkiv

Rådmannen og formannskapet i Namdalseid er i ferd med å trekke opp en interessant debatt om bomvegprosjektet FV 17 sør.

Det stilles spørsmål ved om lovens krav om sammenheng mellom nytte og kostnad oppfylles. Spørsmålet relateres til nytten og bompengekostnadene for veibrukere fra Namdalseid og nordover.

Jeg har lyst til å utvide problemstillingen ved å stille spørsmål ved sammenhengen mellom nytte og kostnad knyttet til milliardinvesteringen for å få til ny vei til Malm. Hele trasevalget fra Sprova og sørover en knyttet til realiseringen av ny vei til Malm. Uten denne bindingen er det flere alternative trasevalg som høyst sannsynlig ville være både billigere og mer hensiktsmessig for trafikken mellom nord og sør på FV 17.

Hver gang fylkestinget har debattert saken, har det virket som om fylkestingsrepresentantene ikke har hatt oversikt over hvilke veier som benyttes av industrien, landbruket og pendlere fra de forskjellige kommunene på Fosen. Denne uvitenheten synes jeg har preget hele FV 17 debatten i fylkestinget og særlig i tilknytning til begrunnelsen for helt ny vei til Malm.

Andre N. Skjelstad entret tidlig i prosessen fylkestingets talerstol og sa at en visjon nå var i ferd med å gå i oppfyllelse: Fosen ville bli knytt nærmere Innherred med ny vei fra FV 17 til Malm. Denne påstanden ser det ut som fylkestinget tok «til sitt bryst» som en sannhet. Men det er det da ikke.

Fosen består av kommunene Bjugn, Ørland, Leksvik, Rissa, Åfjord, Roan og Osen. Ingen næringsvirksomhet i disse kommunene vil ha glede eller nytte av ny veg fra FV 17 til Malm. Hvis en lastebil/vogntog med varer fra en av disse kommunene skal til Innherred eller steder lenger sør, har de kjørt seg bort hvis de kommer gjennom Malm. Alle andre veier er kortere og raskere. Det er kun varetransporter til og fra Verran kommune som vil benytte nyveien fra FV 17 til Malm.

Rett nok blir det betydelig kortere fra Malm til Steinkjer, men er det stor nok trafikktetthet her til at kravet om nytte og kostnad kan forsvares. For trafikk fra Verran og nordover er det vel lite og ingenting å tjene på omleggingen av veien slik planen er.

Det er FV 715 fra kryss med FV 17 på Årgårdsmyra via Osen, Roan, Åfjord til Trondheim som er veien og trafikkåren for folk og gods til og fra kommunene på Fosen. Her bygges det nå delvis ny vei som får en standard som tilsvarer de beste veiene i Midt-Norge. Skal lasten fra en av Fosenkommunene til Meiereiet i Verdal eller fabrikken på Fiborgtangen, velges veien fra Verrabotn over til Meltingen og videre over Skarnsundbru og inn mot Innherred og E6. Skal lasten nordover kommer den inn på FV 17 på Årgårdsmyra.

Utviklingen på Ørland vil nok skape arbeidsplasser som kan være interessante for Verran. Men hvis det er slik at Verran vil legge til rette for en slik utvikling, er det veien fra Folda til Verrabotn som gjør krav på oppmerksomhet. Ikke ny vei til Steinkjer. Er det slik at Innherred og ev. Namdalen mener det er noe å hente i tilknytning til den svære utbyggingen som vil skje på Ørland, er det også andre og kortere veger enn ny veg fra FV 17 til Malm som står sentralt. Det gjenstår 13 km med grusveg fra Verrabotn til Meltingen og FV 755 fra Leksvik til Røra, og denne bør rustes opp snarest hvis en vil gjøre det lettere med samkvem mellom Innherred og Ørland/Fosen. FV 17 berøres i svært liten grad av det som skjer på Fosen.

Hvor står så FV 17 i det helhetlige trafikkbildet i Nord-Trøndelag ?

FV 17 Asp – Namsos betjener kommunene Verran, Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes og deler av Overhalla.

Det er bare sporadisk at det kommer last fra Nærøy og Vikna med ferge over til Lund og videre over Salsnes og Breksillan til Namsos. Dette skyldes usikkerheten knyttet til ferger, og det skyldes veistandarden fra Salsnes til Namsos. Raskeste og sikreste veien for all godstransport til/fra Ytre Namdal og Sør-Helgeland går over Høylandet-Gartland og inn på E-6.

Den korteste avstanden fra Høylandet til Steinkjer er over Gartland og Grong.

Industriområdet på Skogmo i Overhalla ligger både i kilometer og tidsforbruk nærmere Steinkjer over Grong enn via Namsos. Med bompenger å betale på FV 17 blir det vel fristende for mange i Overhalla å benytte E6 via Grong. Her er det ganske god vei sørover til Steinkjer.

Nå er Bangsundsvingene fjernet og ny Årgård bru står snart ferdig. Selv med begrenset «nedslagsfelt» er det stor trafikktetthet på FV 17, og denne veien vil måtte vedlikeholdes og forbedres på normal måte i årene framover selv uten bomveiprosjekt.

Det er også betryggende å vite at handel og Industriell virksomhet i Namsos ikke vil møte problemer eller tape på at FV 17 prosjektet avsluttes som bomveiprosjekt.

I Namdalseid er det umulig å komme på noe som ville tjene på et bomveiprosjekt. Noen vil hevde at trafikksikkerheten og miljøhensyn blir taperen. Til det er å si at skal miljø og trafikksikkerhet bli vesentlig bedre, må veien utbedres med veiskulder og gang og sykkelfelt og legges utenom tett bebyggelse. Ikke noen av disse faktorene er i vesentlig grad innarbeidet i prosjektet nord for Sprova.

Visjonen til Endre N, Skjelstad og fylkestinget om at Fosen knyttes nærmere til Innherred med ny vei til Malm, den får leve videre som en visjon som ikke oppfylles av det svære bomveiprosjektet som inkluderer ny veg til Malm.

Det er synd hvis denne visjonsuttalelsen i fylkestinget fra en som skulle være lokalkjent, har hatt innvirkning på fylkestinget til å nedprioritere en helhetlig opprusting av FV 17 fra Asp til Namsos og i stedet satset alt på ny vei til Malm.

Mistanken om at fylkestinget ikke har hatt god oversikt over hva de har gått inn for å bruke alle disse pengene til, er også blitt styrket av den tilsynelatende store begeistringen fylkestinget har lagt for dagen for vedtak om bompenger.

Kanskje bør et nytt fylkesting etter valget ta tak i saken med «blanke ark» ? Jeg har hørt rykter om at statsråden saken sorterer under vil engasjere seg litt mer enn vanlig. Hvis så er tilfellet, er vel det beste en kan håpe på at fylket blir bedt om nye og grundigere vurderinger av alternativer for en helhetlig opprusting av FV 17.