Kjersti Tommelstad, Tom Verpe, Siri Andreassen Devik

Ønsker sykehjemslege på heltid

arkiv

Mennesker som bor på sykehjem er personer som ikke kan klare seg med bistand to, fire eller seks ganger i døgnet, de trenger kontinuerlig pleie og omsorg og en raskt tilgjengelig legetjeneste. Behovene deres er preget av multisykelighet, kompliserte legemiddelregimer og svekkede organfunksjoner. Her er det ikke nok at tilsynslegen, som gjerne er en fastlege med tilmålte timer på avdelingen, kommer innom på visitt. Namsos SV mener at tiden er overmoden for å opprette fulltidslegestilling ved helsehuset.

Denne legeressursen vil kunne imøtekomme faglige standarder, behovet for kontinuitet, forhindre unødvendige sykehusinnleggelser og i større grad forebygge uheldige hendelser.

Når det gjelder legehjemler har kommunen per i dag 12 individuelle avtaler der alle er private fastlegehjemler. Timeressursen som er avsatt til sykehjemsfunksjonen er 40 timer per uke, og disse fordeles på 5 til 6 ulike leger. Dette er ikke faglig tilfredsstillende sett i forhold til verken samhandlingsreformen eller fastlegereformen.

Namsos SV mener at ressursen bør økes fra 40 til 60 timer og at kommunen er tjent med legehjemler som i større grad er finansiert og organisert i et offentlig samarbeid.

I arbeidet med å gjøre tjenestene tryggere og bedre trenger vi dessuten sykepleiere og helsefagarbeider som har nok tid til å foreta de riktige vurderingene. Behovet for kompetanseheving vil alltid være tilstede uansett yrkesgruppe. Men kurs og oppdateringer har liten verdi om det ikke er nok tid til å se og ivareta de helt elementære oppgavene. Namsos SV vil derfor også arbeide for å få fastsatt en bemanningsnorm i sektoren.