Ingvild Kjerkol

På vei mot framtidas eldrepolitikk

arkiv

Fremtidens eldre blir flere, lever lengre og har behov for tjenester og tilbud som gjør det mulig å leve de livene de selv ønsker. Arbeiderpartiet ønsker at fremtidens eldre skal bestemme mer selv. Derfor innretter vi vår eldrepolitikk slik at tjenestene i langt større grad tilpasses og skreddersys til den enkeltes ønsker og behov.

Arbeidet med å utvikle fremtidens eldrepolitikk må følge to spor: Hverdagsmestring– og profesjonell pleie og hjelp. Det handler om kunnskap og livskvalitet – og dette arbeidet starter i kommunene. Det er der vi legger grunnlaget for gode liv, både for dem som bor hjemme, for dem i omsorgsbolig og for beboere på sykehjem. For våre ordførerkandidater i Namdalen, er dette en av de aller viktigste oppgavene.

Alle ønsker å bestemme i eget liv, klare seg uten hjelp, og å bo hjemme så lenge som mulig. Alle ønsker å fortsatt være en del av, og delta i samfunnet. Og alle har behov for trygghet. En fremtidsrettet eldrepolitikk må bygge på enkeltmenneskets liv, behov, og verdighet. Isteden for å rynke panna for eldrebølgen må vi se på den som et adelsmerke og et bevis på at vi lever i et godt samfunn. Men bølgen vil skylle brutalt innover oss hvis vi fortsetter med en snever tilnærming. Eldrehelse og eldres livskvalitet krever en bred tilnærming

Derfor skal vi sette inn innsatsen tidlig. Vi skal forebygge, så alle har et best mulig utgangspunkt når de møter alderdommen. Aktivitet og kulturtilbud til seniorer og eldre. Tekniske hjelpemidler, enkle endringer i hjemmet, noen rundt deg som lærer deg å mestre hverdagen på nye måter når sanser svekkes og bevegelsene blir tyngre. Det handler om fellesskap, gjerne på tvers av generasjoner. Og det handler om livsglede.

Når du har behov for det skal du få profesjonell hjelp og pleie. Makter vi ikke å skape trygghet og forsvarlighet i eget hjem, må vi endre rammene. Sykehjem, eldrebolig, omsorgsbolig. Fortsatt skal vi tilstrebe at enhver skal få bestemme i sitt eget liv. Fra 2020 blir vi flere eldre. Planleggingsmessig for kommunene er det allerede i morgen. Vi kan ikke effektivisere oss ut av den utfordringen – vi må investere for å møte den. Vår jobb nasjonalt er å sette kommunene i stand til å gjøre den investeringen. Til å ansette nok folk med god kompetanse. Vi må bidra til å utvikle og oppmuntre til å ta i bruk teknologi som skaper trygghet og mestring i eget liv.

Enten vi snakker om hverdagsmestring eller hjelp i omsorgsbolig eller sykehjem, skal en møte profesjonelle fagfolk. Fagfolk som bruker sin profesjonalitet og kompetanse til å gi trygghet og bidra til gode dager. Men økt kunnskap blant dem som jobber i sektoren er ikke nok. Det trengs også flere til å gjøre jobben. Det handler om nok tid til hver enkelt – og det det handler om at de ansatte skal få tid til å bruke sin kompetanse og sin omsorg på best mulig måte. Da skaper vi de beste rammene for de som trenger og for de som tilbyr hjelpen. Veien mot fremtidens eldreomsorg handler derfor om prioriteringer. Om å utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før.


I kommunestyreperioden 2015-2019 vil Ap legge grunnlaget for fremtidens eldrepolitikk, gjennom vår nasjonale politikk og ute i kommunene. En forutsetning for å lykkes med denne oppgaven, er en kommuneøkonomi som setter kommunene i stand til å planlegge og iverksette en politikk for styrking av eldreomsorgen. For Ap er arbeid, skole og eldre viktigere enn skattekutt.