Truet med å drepe Nav-ansatt:

Truet NAV-ansatt på livet

Da mannen på telefon truet med å drepe en navngitt Nav-ansatt, tok en Nav-kollega affære. Nå er mannen dømt til 18 dagers betinget fengsel.

DRAPSTRUSSEL: På telefon truet mannen en Nav-ansatt. Nå er mannen dømt til 18 dagers betinget fengsel og ei bot på 5.000 kroner. 

arkiv

NAMSOS: «Hvis ikke NN ringer meg i dag, kjem æ til å dra nedpå der og ta livet av ho», skal mannen ha uttalt på telefon til Nav kontaktsenter om morgenen 15. april.

Trusselen var rettet mot en saksbehandler på et Nav-kontor i Namdalen.

Trusselen kunne framkalle alvorlig frykt, ifølge tiltalebeslutninga.

Hovedforhandling ble holdt i Namdal tingrett 18. september.

Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga.

Retten mottok forklaring fra ett vitne.


Sykepenger uteble


Tiltalte forklarte i retten at han i februar 2011 ble sykmeldt for en lang periode.

Han redegjorde i retten for at Nav ikke fikk utbetalt ham sykepenger i en fire-måneders periode og at Nav ikke maktet å iverksette de tiltak som var nødvendig for å få ham i arbeid.

Tiltalte forklarte i retten at han opplevde det slik at Nav gjentatte ganger ikke holdt det de muntlig lovet ham.

I den rettslige forklaringa til tiltalte kom det fram at det hadde bygd seg opp en frustrasjon hos ham over tid over behandlinga han følte han hadde fått hos Nav, og at han ble fortvilet da penger enda en gang ikke var kommet inn slik de skulle.

Tiltalte forklarte i retten at han ringte Nav 15. april halv ni om morgenen, fordi han ikke hatt fått pengene.

Personen som tok telefonen var en veileder på Nav kontaktsenter.

Tiltalte spurte etter saksbehandleren – og fikk til svar at hun ikke var på arbeid den dagen.

Etter dette ble han rimelig frustrert fordi han ikke hadde fått penger inn på konto.


«Rappkjeftet trønder»


Videre opplyste tiltalte i retten at han fra begynnelsen var rolig, men at han etter hvert ble frustrert og oppkavet – og at han «tømte seg».

Han forklarte at han var «rappkjeftet trønder», og uttalte til veilederen på kontaktsenteret at han egentlig skulle tatt livet av noen for at noe skulle bli gjort.

Ifølge tiltalte var meninga med utsagnet kun å sette Nav på plass, fordi han følte seg motarbeidet ved at ingenting konstruktivt skjedde for å få ham i arbeid.


Benektet trusler


Han benektet å ha kommet med drapstrusler, slik det er beskrevet i tiltalebeslutninga – eller at han nevnte navn på saksbehandler da han kom med sin verbale frustrasjon.

Tiltalte forklarte at saksbehandleren var den eneste han følte at han hadde fått noe hjelp av, og at det ville vært meningsløst å framsette noen trussel rettet mot vedkommende.

Av den rettslige forklaringa til Nav-veilederen framkom det at veilederen spurte tiltalte om det var en reell trussel, at tiltalte bekreftet det og at vitnet opplyste ham om at trusselen ville bli tatt videre.

Veilederen fortalte i retten at tiltalte da svarte at han «dreit i det» og gjentok samme trussel flere ganger.

I retten var veilederen helt sikker på at trusselen tiltalte framsatte flere ganger, var som beskrevet i tiltalebeslutninga.

«Etter en samlet vurdering av de ovennevnte forhold, finner tingretten det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte handlet med forsett da han framsatte trusselen», heter det i rettens vurdering.


Delte seg


Namdal tingrett har ved straffutmålinga delt seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet, bestående av meddommerne, finner at straffen skal fastsettes til 18 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år samt en bot på 5.000 kroner, subsidiært ti dagers fengsel dersom bota ikke kan betales eller tvangsinndrives.

Mindretallet, sorenskriver Lisa Elin Bech, finner at det ikke er grunnlag for å fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel, og mener at en straff på fengsel i 16 dager er en passende reaksjon.