Økt støtte til Hint og Hunt

Her er noen smakebiter fra forslaget til Statsbudsjett som berører Namdalen:
arkiv

1. Regjeringen foreslår å øke bevilgninga til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med 1 million kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

2. Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å delfinansiere helseundersøkelsen Hunt 4.3. For det sørsamiske museet Saemien Sijte vedtok Stortinget i statsbudsjettet for 2015 å bevilge midler til å sette i gang forprosjektering av et nytt, redusert prosjekt. Det er i 2015 gitt oppdrag om prosjektering av et mindre museumsbygg, og arbeidet vil fortsette i 2016.

4. Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvor av om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nord-Trøndelag vil bli prioritert i 2016, herunder oppstart av sikring mot kvikkleireskred i Stjørdal og Grong.

5. Regjeringen viderefører i 2016 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15 millioner kroner. Ordninga ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.

6. Nord-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 71 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1,5 mill), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Nord-Trøndelag deltar. I tillegg kommer et statlig tilskudd til omstilling i Lierne kommune på 15 millioner kroner som følge av nedlegginga av Lierne bakeri.

7. Innenfor foreslåtte bevilgninger er det prioritert midler til flere utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak, blant annet utbedring av Tunnsjøelv bru.

8. Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si tre milliarder kroner. Investeringsramma for Nord-Trøndelag blir med dette 140 millioner kroner og rentekompensajonen 14.819.000  kroner.

9. Den historiske satsinga på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Totalt legges det tilgrunn 5.050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 135 av plassene ble tilbudt lærere i Nord-Trøndelag høsten 2015.

10. Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordninga med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gryndere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gryndere i Nord-Trøndelag kan søke på disse midlene.

11. Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til restaurering av myr som en del av arbeidet med å forsterke klimaforliket. Tiltak kan komme i alle fylker. Et pilotprosjekt ble startet opp i 2015 og der deltar blant annet Nord-Trøndelag.


Overhalla har størst vekst

Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent – basert på anslag på regnskap for 2015. Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Nord-Trøndelag har 11 av 23 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Overhalla kommune med 7,2 prosent, mens Høylandet kommune har lavest vekst med 2,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.10.07