Overhalla er «vinneren»

Overhalla er «vinneren» i statsbudsjettet når det gjelder vekst i frie inntekter til kommunene i Nord-Trøndelag.

TILFREDS: Rådmann Trond Stenvik i Overhalla er tilfreds med at Overhalla kommer godt ut i budsjettforslaget, men sier samtidig at det ikke er ensbetydende med at kommunen får bedre råd. 

arkiv

OVERHALLA: – Det er vanskelig å kommentere før vi får sett nærmere på tallene, men jeg har registrert at vi tilsynelatende kommer godt ut sammenliknet med mange, sier rådmann Trond Stenvik i Overhalla.

Det er til dels betydelig forskjeller i inntektsutviklinga til kommunene i Namdalen.

Overhalla best ut

For Overhallas del betyr budsjettforslaget en økning i frie inntekter på knapt 15 millioner kroner eller 7,2 prosent nominell vekst – altså ikke justert for lønns- og prisstigning. Det er den høyeste anslåtte veksten blant alle kommunene i fylket.

I beregningene som ligger til grunn for statsbudsjettet er det tatt høyde for en lønns- og prisvekt på 2,7 prosent neste år.

Overhalla kan ut fra det få en realvekst i frie inntekter på omkring 4,5 prosent. Frie inntekter er penger som kommunene selv disponerer, penger som ikke må brukes på lovpålagte utgifter.

– Det er likevel ikke synonymt med at kommunen får bedre råd. Veksten kan også ha sammenheng med økte behov, som for eksempel høyere utgifter til skole og barnehage som følge av befolkningssammensetning, og det er utgifter vi må dekke av disse midlene, sier Stenvik.

Spent på neste år

Den forespeilte inntektsveksten for Namsos er sammenliknbar med landsgjennomsnittet.

– Av de tallene jeg har sett, er statsbudsjettet omtrent som forventet ut fra tidligere signaler, men det gjenstår å se hva komiteer og storting kommer fram til, sier rådmann Gunnar Lien i Namsos.

Samtidig er kommunen inne i en omstillingsprosess for å redusere faste kostnader.

– Får økte inntekter noe å si for omstillinga som pågår?

– I liten grad. Vi må holde oss til den planen vi har lagt, slik at ved første øyekast er det ikke noe ved dette budsjettframlegget som påvirker det arbeidet, sier Lien.

– Netto driftsresultat i 2014 på to prosent, hvordan står det til med kommuneøkonomien per i dag?

– Vi styrer mot et driftsresultat i 2015 på 23 millioner kroner, i overkant av to prosent. Og har god kontroll på det vi holder på med, sier Lien.

Rådmannen tenker allerede fram mot neste statsbudsjett.

– Det er varslet et nytt inntektssystem fra 2017, og jeg er nok mer spent på hvordan det slår ut og hvilke oppgaver som eventuelt følger med, sier han.

Inntektssvikt

Fire av kommunene i Namdalen vil få en vekst på 2,6 prosent eller lavere neste år om budsjettet blir vedtatt. Det gjelder Høylandet (2,6 prosent) Fosnes (1,7 prosent), Flatanger (1,8 prosent) og Namsskogan (1,9 prosent).

Noe som i så fall vil bety en reell nedgang i de frie inntektene til disse kommunene.

Inntektsberegningene i budsjettet tar ikke hensyn til eventuelle skjønnsmidler fra Fylkesmannen og andre former for økonomisk kompensasjon som kan være aktuelle i forhold til enkeltkommuner.

Samlet foreslår regjeringa en vekst i de frie inntektene til kommunen i Nord-Trøndelag neste år på knapt 295 millioner kroner, eller 4,1 prosent.

Tiltakspakke

Regjeringa har også foreslått en tiltakspakke for økt sysselsetting. Hvor de blant annet vil bruke 500 millioner kroner som en engangsoverføring til

kommunene for å kunne pusse opp skoler og omsorgsbygg. Dette er penger som kommer i tillegg til de frie inntektene.

Videre er det foreslått å øke etablerertilskuddene med 100 millioner kroner, og det settes av 589 millioner til å få på plass flere tiltaksplasser for dem som står helt uten arbeid.