Kan bli slått sammen med Inntrøndelag

Til kamp for tingretten

På nytt kommer framtida til Namdal tingrett opp til diskusjon. Namsos Venstre mener politikerne i Namdalen må på banen umiddelbart.

REAGERER: Geir Olav Knappe i Namsos Venstre mener debatten om tingretten må på dagsordenen umiddelbart. 

arkiv

NAMSOS: – Skal vi hindre at Namdal tingrett blir slått sammen med Inntrøndelag tingrett må vi sette inn politisk press. Og skal presset virke må politikerne i Namdalen stå sammen, sier Geir Olav Knappe (V), som torsdag tar plass i det nye kommunestyret i Namsos.


Vurderer sammenslåing

I årene 2001–2009 ble antall tingretter redusert fra 92 til 66. Domstoladministrasjonen (DA) anbefalte i den runden at tingrettene som en hovedregel bør bestå av minst åtte til ti dømmende årsverk for å få brede fagmiljøer. Ifølge domstol.no består Namdal tingrett i dag av to dommere, en halv dommerfullmektigstilling og fire saksbehandlere.

I slutten av september kom det et forvarsel om at kan komme en ny høringsrunde om domstolsstrukturen i Norge.


"Vi kan ikke sitte passive og vente på en høringsrunde

Geir Olav Knappe

Kommunestyrerepresentant (V)


DA vil i løpet av høsten vurdere å fremme forslag om å slå sammen domstoler. Hvor de blant annet skal vurdere om Namdal tingrett skal slås sammen med Inntrøndelag tingrett i Steinkjer, til en ny Nord-Trøndelag tingrett.

– Det vi nå gjør er ei vurdering av hvor det kan være mest hensiktsmessig å slå sammen domstoler, uttaler DAs direktør Sven Marius Urke.

Det synes Knappe er illevarslende.

– Hvorfor tar du opp dette nå før vurderingene blir gjort kjent?

– Fordi vi i Venstre per i dag ikke vet hvordan kommunene vil møte omleggingsspørsmålene innenfor rettsvesenet, og jeg mener vi skylder både innbyggerne og alle som blir berørt av dette å ta kampen for å sikre at Namdal tingrett skal bestå, sier han.


Kvalitet og kostnader

DAs uttalte mål er å etablere en domstolsstruktur som er bedre rustet til å møte framtidas utfordringer, både med hensyn til kvalitet og kostnadseffektivitet.

– Sårbarheten med dagens struktur må reduseres. Det må skapes økt mulighet for faglig utvikling og moderat spesialisering, heter det i uttalelsen fra direktøren.

Videre peker DA på momenter som at sikkerheten for aktørene i domstolene må bli bedre. Og at det legges bedre til rette for fulldigitalisering av rettsprosessen.

– Bør ikke DAs uttalte mål veie tyngre enn lokalisering med tanke på rettspleien?

– For Namdalen som region med 38.000 innbyggere, handler det om å bevare et juridisk miljø og høy juridisk kompetanse – for vertskommunen Namsos også om viktige offentlige kompetansearbeidsplasser, og for alle innbyggerne i Namdalen handler det om tilgang og tilgjengelighet, mener Knappe.


Klart før jul

Et eventuelt forslag fra DA skal være ferdig og oversendes Justisdepartementet i løpet av året. Departementet avgjør videre politisk behandling, og kan sende forslaget på høring før det eventuelt fremmes for Stortinget.

– Skulle det bli aktuelt, vil det bli en høringsrunde i kommunene?

– Som lokalpolitiker mener jeg dette er så viktig at vi kan ikke sitte passive og vente på en høringsrunde, vi må få dette på dagsordenen nå, sier Knappe.