Skal bygge 5,7 km lang kraftledning

Økt forsyningssikkerhet, flaskehalser i nettet fjernes, tilrettelegging for ny fornybar energiproduksjon, lettere vedlikehold og drift.
arkiv

NVE gir Statnett SF tillatelse til å bygge og drive om lag 5,7 km 420 kV kraftledning parallelt med eksisterande 300 kV ledning i traséalternativ A, i stedet for langs Nordlandsbanen.

Statnett fikk 23. september 2014 tillatelse til å spenningsoppgradere 300 kV ledningen Nedre Røssåga–Namsskogan. De fikk da tillatelse til å bygge en om lag 14,5 km lang ny delstrekning mellom Nerfjellet og Sandådalen over Namsskogan, delvis parallelt med Nordlandsbanen.

I ettertid har det blitt klart at en parallellføring vil påierke jernbanen på en negativ måte, og det ble nødvendig å legge om den traséstrekninga som gekk parallelt med Nordlandsbanen. Det er dette NVE nå har gitt tillatelse til. NVE mener endringa vil gi små virkninger for allmennheten.

Det nye ledningsstrekket blir laget parallelt med eksisterande 300 kV leidning inn mot Namsskogan transformatorstasjon.

Den om lag 13 km lange eksisterande delstrekning mellom Nerfjellet og Sandådalen på ledningen Marka–Tunnsjødal, skal fremdeles rives i tråd med tidligere vedtak.

Tiltaket er en del av oppgraderinga av 300 kV-leidningen Nedre Røssåga–Namsos og Namsskogan–Kolsvik til 420 kV, og vil føre til økt forsyningssikkerhet i Midt-Norge, fjerne flaskehalser i nettet, legge til rette for ny fornybar energiproduksjon og lette vedlikehold og drift.