Protest mot sniknedleggelse av lokale tingretter

Den lokale tingretten NAMDAL TINGRETT er av Domstolsadministrasjonen foreslått nedlagt. Hverken kommunen, fylket, vi som jobber her eller Parat som fagforening, har vært involvert i prosessene.

SPYTTET: Da ambulansen kom til sykehuset, spyttet tiltalte den ene ambulansemedarbeideren i ansiktet fra kort hold og han sparket den andre i hodet. For det er 20-åringen dømt til betinget fengsel og 10.000 kroner i bot. ILLUSTRASJONSFOTO.  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

Domstolsadministrasjonen, støttet av justisdepartementet, foreslår nedleggelse gjennom sammenslåinger av mer enn 26 tingretter, i tillegg til de 10 som alt har vært på høring..


Det kan være behov for sammenslåinger av domstoler, og mulig etablering av særdomstoler, eller oppsplitting av eksisterende domstoler. Parat er positiv til alle endringer som kan sikre en effektiv og tidsriktig domstol. Det viktige er at dette kommer som et resultat av en helhetlig, bred og inkluderende prosess. Det er bekymringsfullt at de konkrete endringsforslagene som nå ligger på bordet fra justisdepartementet og Domstolsadministrasjonens side,  ikke er basert på et bredt og grundig forarbeid hvor man har sett på hvordan rettspleien kan organiseres mest mulig målrettet.


Parat er opptatt av at domstolene skal sikre rettssikkerheten i Norge og være et målrettet og kostnadseffektivt verktøy i rettspleien. Vi er opptatt av at kvaliteten ivaretas og at driften legges opp så rasjonelt som mulig. Domstolstrukturen bør endres i takt med de endringene som skjer ellers i samfunnet.


Tingretten er første instans i det norske rettsvesenet, og bør være organisert slik at lokale brukere enkelt og effektivt skal kunne få behandlet sakene sine så nært hjemstedet som mulig. Det er kostnadseffektivt for den enkelte og tidsbesparende for næringsliv og lokalmiljø. I tillegg bidrar tingrettene til å opprettholde juridisk kompetanse i vårt nærmiljø ved at advokater og jurister får et bredere oppdragsgrunnlag. Alternativet er at disse yrkesgruppene flytter ut og sentraliseres nær domstolene.


Parat i domstolene mener man må foreta en helhetlig, bred og prinsipiell vurdering av fremtidig domstolstruktur i førsteinstans i hele landet. Dette gjorde man i Oslo for få år siden, og kom frem til at økt tidsbruk ved lengre reisevei, og befolkningsvekst, talte imot sammenslåinger av tingretter i Oslo. I denne rapporten er også kommunereformen, politireformen og utredning av særdomstoler med i vurderingen, i tillegg til en mulig hurtigbehandling av enkelte sakstyper – en utredning som skal være klar i 2017.


Utredning av påtalemyndigheten (kommer i 2016), og den pågående prosessen rundt oppgavefordelingen mellom domstolene og jordskifteretten, er andre faktorer som åpenbart også bør vurderes før sammenslåing av tingrettene.


Parat i domstolene vil invitere lokalpolitikerne i vår region til å være med å legge press på justisdepartementet for å sikre en bred og kvalitativt god prosess som ivaretar distriktets og regionens interesser, kompetanse og arbeidsplasser. Dette burde være en god sak å samarbeide tverrpolitisk om.