Rådmannens budsjettforslag og handlingsplan for 2016–2019

«Det går likar no» i Namsos kommune

Selv om Rock Citys framtidige skjebne er uavklart og rådmann Gunnar Lien ikke helt har konkludert med hvordan de økonomiske etterdønningene skal takles, gir rådmannens budsjettforslag grunnlag for å hevde at «det går likar no».

FORNØYD: Namsos-rådmann Gunnar Lien er fornøyd med sitt forslag til budsjett og handlingsplan for de neste årene. Forslaget innholdet blant annet reduserte avgifter og rom for nye tiltak. 

arkiv

NAMSOS: – Det har vært langt artigere og hyggeligere å jobbe med budsjettet i år enn i fjor. Fra å ha en anstrengt kommuneøkonomi i 2012 og 2013 med betydelige underskudd, har vi nå økonomisk kontroll, sa Gunnar Lien da han presenterte sitt budsjettforslag mandag kveld.

Rådmannen viste til at omstillingstiltakene har hatt sin effekt slik at budsjetteforslagetfor 2016 kan balanseres med ei avsetning, eller overskudd, på 22,5 millioner kroner.

– Vi styrer også mot ei avsetning på 23 millioner kroner inneværende år. Det er viktig for å skape oss handlingsrom.


Hele Namsos-budsjettet kan du lese her


Lavere avgifter

Gunnar Lien presenterte ei liste over både nye driftstiltak og nye investeringer. Og han kunne også opplyse at nivået på de fleste kommunale avgiftene og betalingssatsene enten blir videreført på 2015-nivå eller redusert.

– Det er foreslått at vann- og avløpsavgifta reduseres med henholdsvis sju og fem prosent. For en gjennomsnittsbolig vil det utgjøre cirka 600 kroner i året. Betaling for kulturskole og SFO endres ikke, det gjør heller ikke satsene for egenbetaling innen helse- og omsorgssektoren. Renovasjonsavgifta fryses også, på tross av at MNA øker avgifta. I sum betyr dette en betydelig realnedgang for kommunen, sa rådmannen.

Rådmann Lien framholdt at budsjettforslaget også var et resultat av politisk styring og politiske signaler, fra både det gamle og det nye kommunestyret.


Fornøyd ordfører

Det var ordfører Arnhild Holstad (Ap) godt fornøyd med.

– Det er tydelig at rådmannen blant annet har tatt innover seg utspill som kom i valgkampen. Det gjelder for eksempel forslaget fra Ap og andre partier om å satse ekstra på veg og gatelys, sa Holstad til NA etter rådmannens presentasjon.

Rådmannens forslag legger opp til at vedlikeholdet av kommunale bygg skal økes med fem millioner kroner, mens det foreslås bevilget til sammen 3,5 millioner kroner til opprusting av kommunale veger og gatelys.

– Vi ønsker også å styrke arbeidet med kommunale planer. Vi har en del gamle planer som i dag er dårlige styringsverktøy. Det foreslås derfor å avsette midler til oppstart av planarbeidet. Samtidig settes det av midler til å starte opp et sårt tiltrengt næringsutviklingsprosjekt for å forsøke å snu en negativ trend hvor sentrale arbeidsplasser for kommunen har blitt redusert eller forsvunnet, sa Gunnar Lien i sin gjennomgang.


Fire assistentstillinger

Innen oppvekstsektoren foreslås det ei styrking med fire assistentårsverk knyttet til enkeltelever med spesielle behov. Skolehelsetjenesten skal styrkes med ett årsverk og det skal avsettes 2,5 millioner kroner til et løft når det gjelder datautstyr for elever og lærere.

Det foreslås også å starte et forprosjekt for å finne ei framtidsrettet løsning for Namsos opplæringssenter. Senteret har i dag 270 elever og driver undervisning på tre steder.

– Et slik forprosjekt vil også berøre situasjonen ved kulturskolen, sa Lien.

På investeringssida følges tidligere vedtak opp om utbygging av Otterøy oppvekstsenter og fullføring av Solvang barnehage.

– Det settes også av to millioner kroner til opprusting av skolene og barnehagenes uteområde, opprusting av Namsoshallen, opprusting av Festplassen og eventuelt kjøp av gamle rehaben på Bjørum, sa Gunnar Lien.


Egen sak om Rock City

Situasjonen omkring Rock City ble bare så vidt berørt.

– Jeg vil komme med ei egen sak om Rock City før behandlinga av budsjettet. Staten og fylkeskommunen må fatte sine vedtak først, så får vi gjøre våre grep. Konkret vil det skje ved at driftstilskuddet på to millioner kroner omdisponeres til å dekke husleia. Den siste millionen som omfattes av kommunens garanti, vil vi ta fra vår udisponerte reserve. For kommunen er det viktig å avklare framtida til opplevelsessenteret og se på mulighetene for videreutleie av lokalene, sa rådmann Lien.

Budsjettet og økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret 10. desember.