Styret i AUF i Nord-Trøndelag:

Trøndelag inn i framtida

arkiv

Sist onsdag presenterte fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik en utredning om muligheten for et Stor-Trøndelag.


AUFs mandat er å tilstrebe best mulig tjenestetilbud for befolkningen i Nord-Trøndelag. AUF mener det er nedlagt en betydelig innsats fra Nord-Trøndelags side om å bevare mye av den fylkeskommunale virksomheten i Steinkjer, og dette er meget positivt for utviklingen av områdene fra Innherred og nordover.

Intensjonsplanen som er signert av representanter fra de to fylkeskommunene, slår fast at man ønsker et felles Trøndelag fra 1.1.2018. I lys av Trøndelagsutredninga er det likevel enkelte ungdomspolitiske hensyn som AUF mener ikke er ivaretatt etter en eventuell sammenslåing. Det er tydeligst når det kommer til organiseringen av den videregående opplæringen i fylket.


AUF i Nord-Trøndelag er bekymret for hva en eventuell sammenslåing vil si for fylkets videregående skoler. AUF i Nord-Trøndelag mener derfor at fylkesrådet må kunne gi en avklaring på hva dette vil si for dagens skolestruktur og linjetilbud før vedtak om sammenslåing fattes. Det bør foreligge en garanti for at elever i Nord-Trøndelag ikke får et dårligere tilbud på bakgrunn av den nye regionen.


Det er uten tvil Værnesregionen, med senter i Trondheim, som ved første øyekast tjener godt på sammenslåingen mellom de to fylkene. Værnesregionen nyter stort av at Trondheim by vokser.


AUF i Nord-Trøndelag er bekymret for at en sentralisering av makt og ressurser vil føre til hardere tider for distriktene i Nord-Trøndelag. Et solid forankret administrativt sentrum i Steinkjer er imidlertid et holdepunkt nordtrøndersamfunnet vil tjene på. Det er derfor i AUFs interesse at Steinkjers status som administrativt senter utvikles.

For å hindre et potensielt kupp av makt fra det befolkningsmessig overtallige Sør-Trøndelag, mener AUF at Arbeiderpartiet i begge de to fylkene må fatte vedtak om å beholde Steinkjer som administrativt senter i minimum 20 år etter at sammenslåingen vedtas.

I et felles Trøndelag mener AUF også at regionens kollektivtilbud må styrkes. Koblingen mellom Trondheim og Steinkjer må forsterkes, samtidig som tilbud fra de to byene og ut i distriktene må videreføres og forbedres.


Dette vil være et stort ungdomspolitisk satsingsfelt i tiden framover. Kollektivtilbudet skal ikke utvikle seg til et dårligere tilbud enn det er i dag.

Til slutt mener AUF at hensynet til folkemeningen bør være et sterkt argument i beslutningen om sammenslåing. AUF ønsker at nordtrøndernes mening om saken skal vektlegges og ha betydelig påvirkning på det endelige vedtaket.

På prinsipielt grunnlag er AUF i Nord-Trøndelag skeptisk til den omfattende sentraliseringstrenden den blåblå regjeringa står i front for, både innenfor kommunesektoren, politiet, lokalsykehusene, tingrettene, skolene og nå også det regionalt folkevalgte nivået.

Men AUF som en framtidsrettet og sterkt sosialdemokratisk organisasjon kan ikke sitte stille i båten og se an situasjonen.

Landet vårt er i endring, og det må selvsagt også Nord-Trøndelag ta følgene av. AUF jobber for innbyggerne i fylket, og det kommer alltid til å ligge til grunn i vårt arbeid.