Vikna-budsjett uten store overraskelser

Vikna-rådmann Roy Ottesen la mandag fram neste års budsjett, som er uten de helt store utskeielsene.

TRAUST BUDSJETT: Rådmann Roy Ottesen og økonomisjef Synnøve Westgård la mandag fram sitt forslag til budsjett. Nå blir det politikernes tur til å ta fatt. 

arkiv

Rørvik: – Budsjettet er i hovedsak en videreføring av budsjettet for 2015. Det inneholder ikke de store overraskelsene, sier Ottesen.

Han har funnet plass for en økning på budsjettet for helse og omsorg på tre millioner, og samtidig har han foreslått å fjerne tre stillinger for oppvekst-etaten. Ellers er det små justeringer for de fleste områdene.

Budsjettet har ei bruttoramme på 385 millioner, og etter avskrivninger og forskjellig har kommunen 281 millioner å rutte med. Inn i det ligger økte overføringer av frie inntekter fra staten på 10,7 millioner.

– Det er stramt, men det er noe vi deler med resten av Kommune-Norge, sier han.

Vikna kommune har høy gjeld. 20. november var gjelda nesten 410 millioner.

– I 2014 hadde vi en gjeldsgrad i forhold til driftsinntekter på 99 prosent. Det er altfor høyt, vedgår rådmannen.

Anbefalingene fra staten er at gjelda ikke skal utgjøre mer enn 70 prosent av driftsinntektene.


Helse

– Helse har de siste årene slitt med å holde seg innenfor budsjett, og det har vært overskridelser. Det har vi nå forsøkt å avhjelpe med å foreslå økte rammer, sier Ottesen.


"Helse har de siste årene slitt med å holde seg innenfor budsjett, og det har vært overskridelser. Det har vi nå forsøkt å avhjelpe med å foreslå økte rammer,

Roy Ottesen

Rådmann Vikna


Blant annet har han foreslått drøyt 1,1 million mer til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet.

I tillegg er det nye stillinger innen fysioterapi, flyktningtjenesten, nattpatruljen og til rus/psykiatritjenesten.


Oppvekst

– For å få et budsjett i balanse har vi blitt nødt til å ta bort tre stillinger innen oppvekst. Hvor disse stillingene eventuelt skal tas er ikke klart, sier Ottesen.

Det jobbes med en plan for skoleverket som har fått navnet Vikna mot 2020, og rådmannen ser for seg at den planen etter hvert skal bli en styrking for skolevesenet.

– Nå foreslår vi en økning på helse denne gangen, og så står skole for tur neste gang.

Stillingsreduksjonene skal skje ved naturlig avgang ved at vakante stillinger ikke blir besatt.

Innenfor oppvekst er det også noen påplussinger. Blant annet 330.000 kroner mer til PPT, og 500.000 kroner i forventet merutgift for kommunen som følge av en endret forskrift om foreldrebetaling i barnehagene.

Det er også foreslått å øke vaktmestertjenesten.

– Vi har 30.000 kvadratmeter med bygningsmasse, og 2,4 stillinger som skal vedlikeholde disse. Det betyr at bygningene som kommunen eier forfaller. Én stilling til hjelper litt.


Kommunale avgifter

– På grunn av de utbyggingene vi holder på med innen vann og avløp må vi øke gebyrene. Prosentvis er dette en ganske høy økning, med 25 prosent på vann og 15 prosent på avløp. Men siden vi i utgangspunktet ligger ganske lavt vil det ikke utgjøre så mye i kroner og øre. Vi regner med at husholdningene på Vikna får en økning i utgiftene på cirka 130 kroner i måneden.


Investeringer

I rådmannens forslag til budsjett ligger det investeringer på til sammen 42,55 millioner.

14 av disse millionene er tenkt til selvfinansierende prosjekt som 8 millioner til Nærøy og Vikna fellesvassverk, 4 millioner i startlån igjennom Husbanken og 2 millioner til vann og avløpsanlegg som kommunen selv rår med.

25,5 millioner av investeringene er av typen som skal dekkes over driftsbudsjettet.

21,2 millioner er foreslått dekket ved nye låneopptak.

De største postene er Nylandet boligfelt som er kostnadsberegnet til 5,6 millioner og oppgraderinger på sykestua til 5 millioner. I tillegg foreslår han å sette av 4,5 millioner til oppgradering av veg og gatelys.

Det er også foreslått noen mindre investeringer som veg til Kråkøya på 4 millioner, og oppgradering kommunale bygg med 2,5 millioner.


Usikre momenter

Noen usikkerhetsfaktorer er det i budsjettet.

– Vi vet vi kommer til å bli utfordret på å ta imot flyktninger. Vi vet enda ikke hvordan det vil slå ut. I økonomiplanen vil det bli spørsmål om finansiering av nytt kirkebygg og ny idrettshall. I tillegg er det usikkerhet om hvordan rentenivået vil utvikle seg, sier rådmann Ottesen.

Kommunestyret har vedtatt at tidligere Rørvik skole skal selges, og det samme skal barnehager.

– Vi vet ikke noe om hvordan dette vil slå ut. Men her skal det nå settes i gang en prosess for å taksere disse eiendommene, sier rådmann Roy Ottesen.