Løype for snøskuterkjøring i Harran

Trolig klart for rekreasjonskjøring med snøskuter i Harran

Alt ligger til rette for at det kommende vinter blir etablert ei løype for rekreasjonskjøring med snøskuter i Harran. Grong-ordfører Skjalg Åkerøy er positiv til planene.

SNØSKUTERLØYPE: I løpet av vinteren blir det mest sannsynlig gitt grønt lys for rekreasjonskjøring med snøskuter langs denne traseen i Harran. Grong-ordføreren er positiv til planene. 

arkiv

GRONG: Det er Grong og Harran snøskuterklubb som har søkt om å få opprettet ei løype i traseen Sagmo-Solumsmo-Nesådal-Møkkelvatn.

Søknaden skal behandles i Grong formannskap mandag, og rådmannen innstiller på at den nødvendige forskriften for slik kjøring legges ut på høring i seks uker – og at det etableres ei snøskuterløype i traseen.

Det foreligger tillatelse fra berørte grunneiere og det anføres at løypa blir i et område hvor det ellers er lite aktivitet når det gjelder vinterfriluftsliv.


Politisk velvilje

– Dette er det politisk vilje til å få gjennomført. Løypa ligger i en trase som er tegnet inn i kommuneplanens arealdel og det har vært drøftinger med både Fylkesmannen og reindriftsnæringa. Alt ligger til rette for at løypa blir godkjent til bruk utpå vinteren, sier ordfører Åkerøy.

Planene om etablering av ei snøskuterløype i området er ikke av ny dato. Da det for drøyt to år siden ble etablert ei nasjonal forsøksordning for rekreasjonskjøring med snøskuter, ble Grong en av deltakerkommunene.

Den statlige forsøksordninga ble etter ei stund erklært ugyldig, men det lokale planlegging var allerede i gang, blant annet med innhenting av nødvendige grunneier- tillatelser.


Kommunal myndighet

Siden den gang har motor- ferdselsloven blitt endret og kommunene har fått myndighet til å vedta forskrifter og fastsette løyper for kjøring med snøskuter.

– Det er flere ganger gitt avslag, men nå går det mot grønt lys, sier Grong-ordføreren som samtidig opplyser at det pågår et arbeid i samarbeid med Snåsa kommune for å få godkjent og etablert en trase i Lurudalen-Bjørgan.

Når den endelige god- kjennelsen foreligger, skal det utarbeides en samarbeids- avtale mellom kommunen og snøskuterklubben hvor klubben får ansvar for å drifte og vedlikeholde løypenettet.

Løypa i Harran var opprinnelig tenkt som ei rundløype, men så langt foreligger det ikke godkjennelse fra grunneier på den siste delen av den planlagte rundløypetraseen.

Løypa vil gå på opparbeidet skogsbilveg og over myr. Det er derfor ikke nødvendig med terrenginngrep for å etablere løypetraseen.